Fundar 16 Resultados para: zoru

 • Pred zoru žena doðe i pade na ulaz kuæe onog èovjeka gdje je bio njen gospodar i ležala je ondje dok se nije razdanilo. (Knjiga o sucima 19, 26)

 • Tada se David i sav narod što bijaše s njim diže i prijeðe preko Jordana; u zoru nije više bilo nijednoga koji nije prešao preko Jordana. (Druga knjiga o Samuelu 17, 22)

 • Zborovoði. Po napjevu "Košuta u zoru". Psalam. Davidov. (Psalmi 22, 1)

 • Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit æu zoru jutarnju. (Psalmi 57, 9)

 • Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit æu zoru jutarnju. (Psalmi 108, 3)

 • Pretjeèem zoru i molim za pomoæ, u tvoje se rijeèi uzdam. (Psalmi 119, 147)

 • Duša moja èeka Gospodina više no zoru straža noæna; više no zoru straža noæna (Psalmi 130, 6)

 • Kralj ustade u ranu zoru i požuri se sa svojom vojskom prema Bet Zahariji. Njegove su èete zauzele borbene položaje, a trube zatrubile. (Prva knjiga o Makabejcima 6, 33)

 • Jonatan se sa svojom vojskom utaborio kod Genezaretskoga jezera, a u ranu su zoru dosegli ravnicu Hasor. (Prva knjiga o Makabejcima 11, 67)

 • U zoru srce svoje uzdiže Gospodu, Stvoritelju svome, moli se pred Svevišnjim: na molitvu otvara usta i moli milost za grijehe svoje. (Knjiga Sirahova 39, 5)

 • Uza Zakon! Uza svjedoèanstvo! Tko ne rekne tako, zoru neæe doèekati. (Izaija 8, 20)

 • Kralj ustade u ranu zoru, kad se danilo, i poðe brzo k lavskoj jami. (Daniel 6, 20)


“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina