Fundar 179 Resultados para: svima

 • Èim je za to doèuo, Jonatan je sa svojim bratom Šimunom i sa svima onima koji su ih pratili pobjegao u pustinju Tekou i utaborio se kraj vode Asfara. (Prva knjiga o Makabejcima 9, 33)

 • Potvrðujemo im i judejsko podruèje i tri pokrajine - Aferemu, Lidu i Ramataim - koje su bile oduzete Samariji i pripojene Judeji, sa svime što im pripada. Svima koji prinose žrtve u Jeruzalemu to je u naknadu za poreze što ih je kralj ondje svake godine ubirao na poljski prirod i plodove drveæa. (Prva knjiga o Makabejcima 11, 34)

 • Odbacili su oružje te sklopili mir. Židovi su se proslavili pred kraljem i pred svima pripadnicima njegova kraljevstva. Istakli su se u njegovim državama i vratili u Jeruzalem s mnogo plijena. (Prva knjiga o Makabejcima 11, 51)

 • Ti su doznali da je Jonatan uhvaæen i da je poginuo zajedno sa svima svojima. Ohrabrili su jedni druge i pošli stisnutih redova, spremni za boj. (Prva knjiga o Makabejcima 12, 50)

 • Šimun je prihvatio i pristao da bude vrhovni sveæenik, vojskovoða i knez Židova i sveæenika, da bude na èelu svima." (Prva knjiga o Makabejcima 14, 47)

 • Dao vam svima srce da ga štujete i njegovu volju vršite velikodušno i radosno! (Druga knjiga o Makabejcima 1, 3)

 • Bog je spasio sav svoj narod i svima dao baštinu, kraljevstvo, sveæeništvo i Svetište - pa æe nam se Bog, kako se nadamo (Druga knjiga o Makabejcima 2, 17)

 • nastojali smo pružiti duhovnu okrepu onima koji žele èitati, lako štivo onima koji bi te èinjenice htjeli upamtiti, a svima bez razlike korist. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 25)

 • A ti, koga je Nebo izbièevalo, razglasuj svima velièanstvenu Božju silu!" To rekavši, išèeznuše. (Druga knjiga o Makabejcima 3, 34)

 • Svjedoèio je pred svima o djelima svevišnjeg Boga koja je vidio svojim oèima. (Druga knjiga o Makabejcima 3, 36)

 • On, koji je u svome nadljudskom razmetanju mislio da je kadar zapovijedati morskim valovima, on koji je umišljao da može mjeriti gorske vrhove, sad se našao zgruhan na tlu, odakle su ga zatim digli na nosila. Tako se svima oèitovala na njemu Božja sila, (Druga knjiga o Makabejcima 9, 8)

 • Zato vas molim i zaklinjem da se sjetite dobroèinstava koje sam vam svima pojedinaèno uèinio te da svoju dosadašnju blagonaklonost prema meni saèuvate i prema mome sinu. (Druga knjiga o Makabejcima 9, 26)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina