Fundar 36 Resultados para: srdžbu

 • Jahve proðe ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošæu, (Knjiga Izlaska 34, 6)

 • 'Jahve je spor na srdžbu, a bogat milosrðem; podnosi opaèinu i prijestup, ali krivca ne ostavlja nekažnjena, nego opaèinu otaca kažnjava na djeci do treæega i èetvrtog koljena.' (Knjiga Brojeva 14, 18)

 • A sad vi - grešni naraštaj - ustajete namjesto svojih oèeva da još poveæate srdžbu Jahvinu na Izraela. (Knjiga Brojeva 32, 14)

 • Kad budete izrodili djecu i unuèad i budete dulje u onoj zemlji proboravili, a pokvarite se praveæi sebi bilo kakve klesane likove i èineæi zlo u oèima Jahve, Boga svojega, tako da ga na srdžbu izazovete, (Ponovljeni zakon 4, 25)

 • Jahve podiže na Jorama srdžbu Filistejaca i Arapa koji žive kraj Etiopljana. (Druga knjiga Ljetopisa 21, 16)

 • Bog silni srdžbu svoju ne opoziva: pred njim ponièu saveznici Rahaba. (Knjiga o Jobu 9, 13)

 • Zar æeš se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno? (Psalmi 85, 6)

 • No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost. (Psalmi 86, 15)

 • Tko æe mjeriti žestinu gnjeva tvojega, tko proniknuti srdžbu tvoju? (Psalmi 90, 11)

 • Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. (Psalmi 103, 8)

 • Veæ namisli da ih satre, al' Mojsije, izabranik njegov, zauze se za njih da srdžbu mu odvrati, te ih ne uništi. (Psalmi 106, 23)

 • Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom. $TET (Psalmi 145, 8)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina