Fundar 40 Resultados para: korist

 • Bijaše to samo na korist pokoljenjima sinova Izraelovih da nauèe vještinu ratovanja - barem oni koji nisu iskusili prijašnjih ratova: (Knjiga o sucima 3, 2)

 • Ali ako se vratiš u grad i kažeš Abšalomu: 'Bit æu tvoj sluga, gospodaru kralju; prije sam služio tvome ocu, a sada æu služiti tebi', moæi æeš tada okretati Ahitofelove savjete u moju korist. (Druga knjiga o Samuelu 15, 34)

 • Tada kaza Harbona, jedan od dvorana koji su stajali u službi kraljevoj: "Eno i vješala što ih je Haman pripravio za Mordokaja koji je govorio u korist kraljevu. Nalaze se kraj Hamanove kuæe i visoka su pedeset lakata." Kralj zapovjedi: "Objesite ga na njih!" (Estera 7, 9)

 • TÓa tko je Svesilni da njemu služimo i kakva nam korist da ga zazivamo?' (Knjiga o Jobu 21, 15)

 • On tvrdi: 'Kakva korist je èovjeku od tog što Bogu ugoditi želi?' (Knjiga o Jobu 34, 9)

 • "Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siðem? Zar æe te prašina slaviti, zar æe naviještati vjernost tvoju?" (Psalmi 30, 10)

 • Ti daješ te nièe trava za stoku i bilje na korist èovjeku da izvede kruh iz zemlje (Psalmi 104, 14)

 • nastojali smo pružiti duhovnu okrepu onima koji žele èitati, lako štivo onima koji bi te èinjenice htjeli upamtiti, a svima bez razlike korist. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 25)

 • Zametnu se žestoka bitka, u kojoj su Judini vojnici s pomoæu Božjom pobijedili. Pobijeðeni nomadi zamoliše Judu za mir. Obeæali su da æe mu dati stoku i u drugome mu biti na korist. (Druga knjiga o Makabejcima 12, 11)

 • Oni pogani koji bijahu pred Judom iz Judeje pobjegli pridružiše se hrpimice Nikanoru, jer su mislili da æe se nezgode i nesreæe Židova okrenuti u njihovu korist. (Druga knjiga o Makabejcima 14, 14)

 • Namisli marljivoga samo su na korist, a nagloga samo na siromaštvo. (Mudre izreke 21, 5)

 • Kakva je korist èovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod suncem? (Propovjednik 1, 3)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina