Fundar 18 Resultados para: hrabar

 • Jahve je ratnik hrabar, Jahve je ime njegovo. (Knjiga Izlaska 15, 3)

 • Budi odvažan i hrabar jer æeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da æu im je dati. (Jošua 1, 6)

 • Samo budi odvažan i hrabar da sve uèiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreæi od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš. (Jošua 1, 7)

 • odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god poðeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj." (Jošua 1, 9)

 • Tko se god usprotivi tvome glasu i ne posluša tvojih rijeèi u svemu što mu zapovjediš neka bude pogubljen. Samo ti budi odvažan i hrabar!" (Jošua 1, 18)

 • Gileaðanin Jiftah bijaše hrabar ratnik. Rodila ga bludnica, a otac mu bijaše Gilead. (Knjiga o sucima 11, 1)

 • Jedan od njegovih slugu odgovori i reèe: "Ja sam vidio jednog sina Betlehemca Jišaja: on umije udarati u harfu, hrabar je junak i èovjek ratnik, vješt je govornik, krasna je stasa i Jahve je s njim." (Prva knjiga o Samuelu 16, 18)

 • Šaul reèe Davidu: "Evo svoju najstariju kæer Merabu dat æu ti za ženu, samo mi budi hrabar i vodi Jahvine bojeve!" Mišljaše Šaul: "Neæu da padne od moje ruke, nego filistejska ruka neka se digne na njega!" (Prva knjiga o Samuelu 18, 17)

 • Budi hrabar i junaèki se držimo radi naroda i radi gradova svoga Boga; a Jahve neka uèini što je dobro u njegovim oèima." (Druga knjiga o Samuelu 10, 12)

 • "Sada polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar i pokaži se èovjekom! (Prva knjiga o kraljevima 2, 2)

 • i mladi Sadok, hrabar junak, i od njegova roda dvadeset i dva kneza. (Prva knjiga Ljetopisa 12, 29)

 • Budi hrabar i junaèki se držimo radi naroda i radi gradova svoga Boga; a Jahve neka uèini što je dobro u njegovim oèima." (Prva knjiga Ljetopisa 19, 13)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina