Fundar 167 Resultados para: Zakona

 • Tada reèe Jahve Mojsiju: "Uèinit æu da vam daždi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako æu ih kušati i vidjeti hoæe li se držati moga zakona ili neæe. (Knjiga Izlaska 16, 4)
 • Neka ga drži uza se; neka ga èita sve vrijeme svoga života da nauèi bojati se Jahve, Boga svoga, držati sve rijeèi ovoga Zakona i vršiti ove odredbe; (Ponovljeni zakon 17, 19)

 • i na njemu ispiši sve rijeèi ovoga Zakona u trenutku kad budeš ulazio u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, u zemlju kojom teèe med i mlijeko, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih. (Ponovljeni zakon 27, 3)

 • Ispiši na tom kamenju sve rijeèi ovoga Zakona: ureži ih dobro." (Ponovljeni zakon 27, 8)

 • 'Proklet bio koji ne bude držao rijeèi ovoga Zakona i vršio ih!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' (Ponovljeni zakon 27, 26)

 • Ali ako ne budeš slušao glasa Jahve, Boga svoga, ne držeæi i ne vršeæi svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona što ti ih danas nareðujem, sva æe ova prokletstva doæi na te i stiæi æe te: (Ponovljeni zakon 28, 15)

 • Sva æe te ova prokletstva snalaziti, progoniti i doseæi dok te ne unište, jer nisi slušao glasa Jahve, Boga svoga, ni držao zapovijedi njegovih i zakona njegovih koje ti je dao. (Ponovljeni zakon 28, 45)
 • Ako ne budeš držao i vršio rijeèi ovoga Zakona što su napisane u ovoj knjizi, ne poštujuæi ovo slavno i strašno Ime - Jahvu, Boga svoga - (Ponovljeni zakon 28, 58)

 • A i svaku drugu bolest i biè, koji nije naveden u knjizi ovoga Zakona, Jahve æe na te puštati dok te ne uništi. (Ponovljeni zakon 28, 61)

 • Prema svim prokletstvima ovog Saveza, zapisanima u knjizi ovoga Zakona, Jahve æe ga odstraniti, na njegovu propast, od svih plemena izraelskih. (Ponovljeni zakon 29, 20)

 • Što je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve rijeèi ovoga Zakona. (Ponovljeni zakon 29, 28)

 • kad poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeæi njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona, to jest kada se obratiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom. (Ponovljeni zakon 30, 10)
“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina