Fundar 189 Resultados para: Poput

 • svoj æu blagoslov na te izliti i uèiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji æe potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. (Knjiga Postanka 22, 17)

 • Ti si rekao: 'Obilnim æu te dobrima obasipati i tvoje potomstvo umnožiti poput pijeska u moru koji se ne da prebrojiti zbog množine.'" (Knjiga Postanka 32, 13)

 • no, poput vode nabujao, neæeš više imati prvenstva, jer na ležaj oca svog se pope, moj tad oskvrnu krevet. (Knjiga Postanka 49, 4)

 • Judo, laviæu mali! Plijenom si se, sine, udebljao; poput lava, poput lavice legao potrbuške! Tko bi ga dražiti smio? (Knjiga Postanka 49, 9)

 • Valovi ih prekriše; poput kamena u morske potonuše dubine. (Knjiga Izlaska 15, 5)

 • Kad se prevlaka rose digla, površinom pustinje ležao tanak sloj, nešto poput pahuljica, kao da se slana uhvatila po zemlji. (Knjiga Izlaska 16, 14)

 • Slomit æu ja vašu drsku silu. Vaša æu nebesa uèiniti poput gvožða, a zemlju vašu poput tuèa. (Levitski zakonik 26, 19)

 • Tako ga je oblak neprestano zaklanjao, a noæu bijaše poput ognja. (Knjiga Brojeva 9, 16)

 • gle, ustat æe narod k'o lavica, diæi æe se poput lava: leæi neæe dok plijen ne proguta, dok ne popije krv pobijenih." (Knjiga Brojeva 23, 24)

 • Skupio se, polegao poput lava, poput lavice: tko ga podiæi smije? Blagoslovljen bio tko te blagoslivlje, proklet da je tko tebe proklinje!" (Knjiga Brojeva 24, 9)

 • Poput Anakovaca, i njih smatraju Refaimcima, ali ih Moapci nazivaju Emijcima. (Ponovljeni zakon 2, 11)

 • poput naroda koje æe Jahve pogubiti pred vama, tako æe i vas nestati jer niste poslušali glasa Jahve, Boga svoga. (Ponovljeni zakon 8, 20)


“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina