Fundar 136 Resultados para: Jordana

 • Stigavši u Goren Haatad, s onu stranu Jordana, održaše ondje veliko i sveèano naricanje. Josip održa sedmodnevnu žalost za ocem. (Knjiga Postanka 50, 10)

 • Kad su stanovnici te zemlje, Kanaanci, vidjeli tugovanje u Goren Haatadu, rekoše: "To ti je sveèano naricanje Egipæana!" Zato nazovu to mjesto Abel-Misrajim. Nalazi se s onu stranu Jordana. (Knjiga Postanka 50, 11)

 • Amaleèani borave u negepskom kraju: Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana." (Knjiga Brojeva 13, 29)

 • Poslije toga Izraelci otputuju i utabore se na Moapskim poljanama, s onu stranu Jordana, nasuprot Jerihonu. (Knjiga Brojeva 22, 1)

 • Ako smo stekli blagonaklonost u tvojim oèima", nastave, "neka se ovaj kraj dade u posjed tvojim slugama. Ne šalji nas preko Jordana!" (Knjiga Brojeva 32, 5)

 • S njima neæemo dijeliti svoje posjede s onu stranu Jordana niti dalje, jer æe nas zapasti naša baština s ovu stranu, na istok od Jordana." (Knjiga Brojeva 32, 19)

 • Mi æemo naoružani prijeæi pred Jahvom u zemlju kanaansku, ali neka nam bude posjed naše baštine s ove strane Jordana." (Knjiga Brojeva 32, 32)

 • "Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeðete preko Jordana u zemlju kanaansku, (Knjiga Brojeva 33, 51)

 • Ta dva plemena i pol primila su svoje baštine s one strane Jordana, nasuprot Jerihonu, s istoène strane." (Knjiga Brojeva 34, 15)

 • Reèe Jahve Mojsiju na Moapskim poljanama kod Jordana, nasuprot Jerihonu: (Knjiga Brojeva 35, 1)

 • "Govori Izraelcima i reci im: 'Kad prijeðete preko Jordana u zemlju kanaansku, (Knjiga Brojeva 35, 10)

 • Dodijelite tri grada s onu stranu Jordana, a tri grada u zemlji kanaanskoj. Neka to budu gradovi-utoèišta. (Knjiga Brojeva 35, 14)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina