15. Èim su èuli, proglasiše u svim svojim gradovima i u Jeruzalemu: "Idite u goru i donesite granja maslinova i granja divlje masline, mirtovih i palmovih grana i granja ostaloga lisnatog drveæa da naèinimo sjenice, kako je propisano."
“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina