1. Tada se nastaniše knezovi narodni u Jeruzalemu. Ostali je narod bacao ždrijeb da od svakih deset ljudi izaðe jedan koji æe stanovati u svetom gradu Jeruzalemu, dok æe ostalih devet ostati u drugim gradovima.

2. I narod je blagoslovio sve ljude koji su dragovoljno htjeli živjeti u Jeruzalemu.

3. A evo glavara pokrajinskih koji su se nastanili u Jeruzalemu i po gradovima Judeje. Izrael, sveæenici, leviti, netinci i sinovi Salomonovih slugu nastanili su se u svojim gradovima, svaki na svome posjedu.

4. U Jeruzalemu se nastaniše sinovi Judini i sinovi Benjaminovi. Od sinova Judinih: Ataja, sin Uzije, sina Zaharijina, sina Amarjina, sina Šefatjina, sina Mahalalelova, od sinova Faresovih;

5. Maaseja, sin Baruha, sina Kol-Hozea, sina Hazaje, sina Adaje, sina Jojariba, sina Zaharije, sina Šelina.

6. Svega je bilo Faresovih sinova u Jeruzalemu èetiri stotine šezdeset i osam ljudi sposobnih za boj.

7. Evo Benjaminovih sinova: Salu, sin Mešulama, sina Joedova, sina Pedajina, sina Kolajina, sina Maasejina, sina Itielova, sina Ješajina,

8. i braæa njegova: sposobnih za boj devet stotina dvadeset i osam.

9. Joel, sin Zikrijev, bio je njihov zapovjednik, i Juda, sin Hasenuin, drugi upravitelj grada.

10. Od sveæenika: Jedaja, Jojarib, Jakin,

11. Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, predstojnik Doma Božjega, i

12. njihova braæa koja su vršila službu u Domu: osam stotina dvadeset i dvojica; i Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pašhura, sina Malkijina,

13. i njegova braæa, glavari obitelji: dvjesta èetrdeset i dvojica; i Amasaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova,

14. i njihove braæe, sposobnih za boj: stotinu dvadeset i osam. Zapovjednik nad njima bio je Zabdiel, sin Hagedolimov.

15. Od levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabje, sina Bunijeva;

16. i Šabtaj i Jozabad, od glavara levitskih, za nadzor vanjskih poslova Doma Božjega;

17. i Matanija, sin Miheja, sina Zabdijeva, sina Asafova, koji je ravnao psalmima, poèinjao zahvale i molitve; i Bakbukja, drugi meðu svojom braæom; i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova.

18. Svega je levita bilo u Svetom gradu: dvjesta osamdeset i èetiri.

19. A vratari: Akub, Talmon i njihova braæa koja su èuvala stražu na vratima: stotinu sedamdeset i dva.

20. A ostali Izraelci, sveæenici i leviti, nastaniše se u svim gradovima Judeje, svaki na svojoj baštini i po naseljima u njihovim poljima.

21. Netinci su stanovali u Ofelu; Siha i Gišpa bijahu na èelu netinaca.

22. Predstojnik je levitima u Jeruzalemu bio Uzi, sin Banija, sina Hašabje, sina Matanije, sina Mihejina. On je bio od sinova Asafovih, koji su bili pjevaèi za službu Doma Božjega.

23. Jer je za njih bila kraljeva zapovijed i uredba za svakodnevnu službu.

24. Petahja, sin Mešezabelov, od sinova Zeraha, sina Judina, bio je kraljev povjerenik za sve poslove s narodom.

25. Od sinova Judinih nastanili su se u Kirjat Haarbi i njezinim zaseocima, u Dibonu i njegovim zaseocima, u Jekabseelu i njegovim naseljima,

26. u Jesui, u Moladi, u Bet Peletu,

27. u Hasar Šualu, u Beer Šebi i u njenim zaseocima,

28. u Siklagu, u Mekoni i njenim zaseocima,

29. u En Rimonu, u Sori, u Jarmutu,

30. Zanoahu, Adulamu i njihovim naseljima; u Lakišu i njegovim poljima, u Azeki i njenim zaseocima: tako su se naselili od Beer Šebe sve do Hinomske doline.

31. Benjaminovi sinovi življahu u Gebi, Mikmasu, Aju i Betelu i u njihovim zaseocima,

32. u Anatotu, Nobu, Ananiji,

33. Hasoru, Rami, Gitajimu,

34. Hadidu, Seboimu, u Nebalatu,

35. Lodu, Ononu i u Dolini rukotvoraca.

36. Skupine levita nalazile su se u Judi i Benjaminu.

“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina