15. kai eipen auth fere to perizwma to epanw sou kai ekrathsen auto kai emetrhsen ex kriqwn kai epeqhken ep' authn kai eishlqen eiV thn polin





“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina