1. pwV egnofwsen en orgh autou kurioV thn qugatera siwn katerriyen ex ouranou eiV ghn doxasma israhl kai ouk emnhsqh upopodiou podwn autou en hmera orghV autou

2. katepontisen kurioV ou feisamenoV panta ta wraia iakwb kaqeilen en qumw autou ta ocurwmata thV qugatroV iouda ekollhsen eiV thn ghn ebebhlwsen basilea authV kai arcontaV authV

3. suneklasen en orgh qumou autou pan keraV israhl apestreyen opisw dexian autou apo proswpou ecqrou kai anhyen en iakwb wV pur floga kai katefagen panta ta kuklw

4. eneteinen toxon autou wV ecqroV esterewsen dexian autou wV upenantioV kai apekteinen panta ta epiqumhmata ofqalmwn mou en skhnh qugatroV siwn execeen wV pur ton qumon autou

5. egenhqh kurioV wV ecqroV katepontisen israhl katepontisen pasaV taV bareiV authV diefqeiren ta ocurwmata autou kai eplhqunen th qugatri iouda tapeinoumenhn kai tetapeinwmenhn

6. kai diepetasen wV ampelon to skhnwma autou diefqeiren eorthn autou epelaqeto kurioV o epoihsen en siwn eorthV kai sabbatou kai parwxunen embrimhmati orghV autou basilea kai ierea kai arconta

7. apwsato kurioV qusiasthrion autou apetinaxen agiasma autou sunetriyen en ceiri ecqrou teicoV barewn authV fwnhn edwkan en oikw kuriou wV en hmera eorthV

8. kai epestreyen kurioV tou diafqeirai teicoV qugatroV siwn exeteinen metron ouk apestreyen ceira autou apo katapathmatoV kai epenqhsen to proteicisma kai teicoV omoqumadon hsqenhsen

9. enepaghsan eiV ghn pulai authV apwlesen kai sunetriyen moclouV authV basilea authV kai arcontaV authV en toiV eqnesin ouk estin nomoV kai ge profhtai authV ouk eidon orasin para kuriou

10. ekaqisan eiV thn ghn esiwphsan presbuteroi qugatroV siwn anebibasan coun epi thn kefalhn autwn periezwsanto sakkouV kathgagon eiV ghn archgouV parqenouV en ierousalhm

11. exelipon en dakrusin oi ofqalmoi mou etaracqh h kardia mou execuqh eiV ghn h doxa mou epi to suntrimma thV qugatroV tou laou mou en tw eklipein nhpion kai qhlazonta en plateiaiV polewV

12. taiV mhtrasin autwn eipan pou sitoV kai oinoV en tw ekluesqai autouV wV traumatiaV en plateiaiV polewV en tw ekceisqai yucaV autwn eiV kolpon mhterwn autwn

13. ti marturhsw soi h ti omoiwsw soi qugater ierousalhm tiV swsei se kai parakalesei se parqenoV qugater siwn oti emegalunqh pothrion suntribhV sou tiV iasetai se

14. profhtai sou eidosan soi mataia kai afrosunhn kai ouk apekaluyan epi thn adikian sou tou epistreyai aicmalwsian sou kai eidosan soi lhmmata mataia kai exwsmata

15. ekrothsan epi se ceiraV panteV oi paraporeuomenoi odon esurisan kai ekinhsan thn kefalhn autwn epi thn qugatera ierousalhm h auth h poliV hn erousin stefanoV doxhV eufrosunh pashV thV ghV

16. dihnoixan epi se stoma autwn panteV oi ecqroi sou esurisan kai ebruxan odontaV eipan katepiomen authn plhn auth h hmera hn prosedokwmen euromen authn eidomen

17. epoihsen kurioV a enequmhqh sunetelesen rhmata autou a eneteilato ex hmerwn arcaiwn kaqeilen kai ouk efeisato kai hufranen epi se ecqron uywsen keraV qlibontoV se

18. ebohsen kardia autwn proV kurion teich siwn katagagete wV ceimarrouV dakrua hmeraV kai nuktoV mh dwV eknhyin seauth mh siwphsaito qugater o ofqalmoV sou

19. anasta agalliasai en nukti eiV arcaV fulakhV sou ekceon wV udwr kardian sou apenanti proswpou kuriou aron proV auton ceiraV sou peri yuchV nhpiwn sou twn ekluomenwn limw ep' archV paswn exodwn

20. ide kurie kai epibleyon tini epefullisaV outwV ei fagontai gunaikeV karpon koiliaV autwn epifullida epoihsen mageiroV foneuqhsontai nhpia qhlazonta mastouV apokteneiV en agiasmati kuriou ierea kai profhthn

21. ekoimhqhsan eiV thn exodon paidarion kai presbuthV parqenoi mou kai neaniskoi mou eporeuqhsan en aicmalwsia en romfaia kai en limw apekteinaV en hmera orghV sou emageireusaV ouk efeisw

22. ekalesen hmeran eorthV paroikiaV mou kukloqen kai ouk egenonto en hmera orghV kuriou anaswzomenoV kai kataleleimmenoV wV epekrathsa kai eplhquna ecqrouV mou pantaV

“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina