1. kai proseqento oi uioi israhl poihsai to ponhron enantion kuriou kai paredwken autouV kurioV en ceiri allofulwn tessarakonta eth

2. kai egeneto anhr ek saraa ek thV fulhV tou dan kai onoma autw manwe kai h gunh autou steira kai ouk etikten

3. kai wfqh aggeloV kuriou proV thn gunaika kai eipen proV authn idou dh su steira kai ou tetokaV kai en gastri exeiV kai texh uion

4. kai nun fulaxai kai mh pihV oinon kai sikera kai mh faghV pan akaqarton

5. oti idou su en gastri exeiV kai texh uion kai ouk anabhsetai sidhroV epi thn kefalhn autou oti hgiasmenon naziraion estai tw qew to paidarion ek thV gastroV kai autoV arxetai swzein ton israhl ek ceiroV allofulwn

6. kai hlqen h gunh kai eipen tw andri authV legousa oti anqrwpoV tou qeou hlqen proV me kai h orasiV autou wV orasiV aggelou tou qeou epifanhV sfodra kai hrwtwn poqen estin kai to onoma autou ouk aphggeilen moi

7. kai eipen moi idou su en gastri exeiV kai texh uion kai nun mh pihV oinon kai sikera kai mh faghV pasan akaqarsian oti naziraion qeou estai to paidarion apo thV gastroV ewV hmeraV qanatou autou

8. kai edehqh manwe tou kuriou kai eipen en emoi kurie anqrwpoV tou qeou on apesteilaV proV hmaV elqetw dh proV hmaV kai fwtisatw hmaV ti poihswmen tw paidariw tw tiktomenw

9. kai ephkousen o qeoV thV fwnhV manwe kai paregeneto o aggeloV tou qeou eti proV thn gunaika authV kaqhmenhV en tw agrw kai manwe o anhr authV ouk hn met' authV

10. kai etacunen h gunh kai exedramen kai aphggeilen tw andri authV kai eipen proV auton idou wptai moi o anhr o elqwn proV me th hmera ekeinh

11. kai anesth manwe kai eporeuqh opisw thV gunaikoV autou proV ton andra kai eipen autw ei su ei o anhr o lalhsaV proV thn gunaika kai eipen o aggeloV egw

12. kai eipen manwe nun dh elqontoV tou rhmatoV sou ti estai to krima tou paidariou kai ta erga autou

13. kai eipen o aggeloV kuriou proV manwe apo pantwn wn eipa proV thn gunaika fulaxasqw

14. apo pantwn osa ekporeuetai ex ampelou ou fagetai kai oinon kai sikera mh pietw kai pan akaqarton mh fagetw panta osa eneteilamhn auth fulaxasqw

15. kai eipen manwe proV ton aggelon kuriou biaswmeqa dh se kai poihsomen enwpion sou erifon aigwn

16. kai eipen o aggeloV kuriou proV manwe ean biash me ou fagomai twn artwn sou kai ean poihshV olokautwma kuriw anoiseiV auto oti ouk egnw manwe oti aggeloV kuriou estin

17. kai eipen manwe proV ton aggelon kuriou ti onoma soi ina otan elqh to rhma sou doxaswmen se

18. kai eipen autw o aggeloV kuriou ina ti touto erwtaV to onoma mou kai auto estin qaumaston

19. kai elaben manwe ton erifon twn aigwn kai thn qusian kai anhnegken epi thn petran tw kuriw tw qaumasta poiounti kuriw kai manwe kai h gunh autou eqewroun

20. kai egeneto en tw anabhnai thn floga epanwqen tou qusiasthriou eiV ton ouranon kai anebh o aggeloV kuriou en th flogi kai manwe kai h gunh autou eqewroun kai epeson epi proswpon autwn epi thn ghn

21. kai ou proseqhken eti o aggeloV kuriou ofqhnai proV manwe kai proV thn gunaika autou tote egnw manwe oti aggeloV kuriou estin

22. kai eipen manwe proV thn gunaika autou qanatw apoqanoumeqa oti qeon ewrakamen

23. kai eipen autw h gunh autou ei ebouleto kurioV qanatwsai hmaV ouk an edexato ek twn ceirwn hmwn olokautwma kai qusian kai ouk an efwtisen hmaV panta tauta kai ouk an akousta epoihsen hmin tauta

24. kai eteken h gunh uion kai ekalesen to onoma autou samywn kai huloghsen auton kurioV kai huxhqh to paidarion

25. kai hrxato pneuma kuriou sumporeuesqai autw en parembolh dan ana meson saraa kai ana meson esqaol

“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina