1. kai eipen proV authn olofernhV qarshson gunai mh fobhqhV th kardia sou oti egw ouk ekakwsa anqrwpon ostiV hretiken douleuein basilei naboucodonosor pashV thV ghV

2. kai nun o laoV sou o katoikwn thn oreinhn ei mh efaulisan me ouk an hra to doru mou ep' autouV alla autoi eautoiV epoihsan tauta

3. kai nun lege moi tinoV eneken apedraV ap' autwn kai hlqeV proV hmaV hkeiV gar eiV swthrian qarsei en th nukti tauth zhsh kai eiV to loipon

4. ou gar estin oV adikhsei se all' eu se poihsei kaqa ginetai toiV douloiV tou kuriou mou basilewV naboucodonosor

5. kai eipen proV auton ioudiq dexai ta rhmata thV doulhV sou kai lalhsatw h paidiskh sou kata proswpon sou kai ouk anaggelw yeudoV tw kuriw mou en th nukti tauth

6. kai ean katakolouqhshV toiV logoiV thV paidiskhV sou teleiwV pragma poihsei meta sou o qeoV kai ouk apopeseitai o kurioV mou twn epithdeumatwn autou

7. zh gar basileuV naboucodonosor pashV thV ghV kai zh to kratoV autou oV apesteilen se eiV katorqwsin pashV yuchV oti ou monon anqrwpoi dia se douleuousin autw alla kai ta qhria tou agrou kai ta kthnh kai ta peteina tou ouranou dia thV iscuoV sou zhsontai epi naboucodonosor kai panta ton oikon autou

8. hkousamen gar thn sofian sou kai ta panourgeumata thV yuchV sou kai anhggelh pash th gh oti su monoV agaqoV en pash basileia kai dunatoV en episthmh kai qaumastoV en strateumasin polemou

9. kai nun o logoV on elalhsen aciwr en th sunedria sou hkousamen ta rhmata autou oti periepoihsanto auton oi andreV baituloua kai anhggeilen autoiV panta osa exelalhsen para soi

10. dio despota kurie mh parelqhV ton logon autou alla kataqou auton en th kardia sou oti estin alhqhV ou gar ekdikatai to genoV hmwn ou katiscuei romfaia ep' autouV ean mh amartwsin eiV ton qeon autwn

11. kai nun ina mh genhtai o kurioV mou ekboloV kai apraktoV kai epipeseitai qanatoV epi proswpon autwn kai katelabeto autouV amarthma en w parorgiousin ton qeon autwn ophnika an poihswsin atopian

12. epei parexelipen autouV ta brwmata kai espanisqh pan udwr ebouleusanto epibalein toiV kthnesin autwn kai panta osa diesteilato autoiV o qeoV toiV nomoiV autou mh fagein diegnwsan dapanhsai

13. kai taV aparcaV tou sitou kai taV dekataV tou oinou kai tou elaiou a diefulaxan agiasanteV toiV iereusin toiV paresthkosin en ierousalhm apenanti tou proswpou tou qeou hmwn kekrikasin exanalwsai wn oude taiV cersin kaqhken ayasqai oudena twn ek tou laou

14. kai apestalkasin eiV ierousalhm oti kai oi ekei katoikounteV epoihsan tauta touV metakomisontaV autoiV thn afesin para thV gerousiaV

15. kai estai wV an anaggeilh autoiV kai poihswsin doqhsontai soi eiV oleqron en th hmera ekeinh

16. oqen egw h doulh sou epignousa tauta panta apedrwn apo proswpou autwn kai apesteilen me o qeoV poihsai meta sou pragmata ef' oiV eksthsetai pasa h gh osoi ean akouswsin auta

17. oti h doulh sou qeosebhV estin kai qerapeuousa nuktoV kai hmeraV ton qeon tou ouranou kai nun menw para soi kurie mou kai exeleusetai h doulh sou kata nukta eiV thn faragga kai proseuxomai proV ton qeon kai erei moi pote epoihsan ta amarthmata autwn

18. kai elqousa prosanoisw soi kai exeleush sun pash th dunamei sou kai ouk estin oV antisthsetai soi ex autwn

19. kai axw se dia mesou thV ioudaiaV ewV tou elqein apenanti ierousalhm kai qhsw ton difron sou en mesw authV kai axeiV autouV wV probata oiV ouk estin poimhn kai ou gruxei kuwn th glwssh autou apenanti sou oti tauta elalhqh moi kata prognwsin mou kai aphggelh moi kai apestalhn anaggeilai soi

20. kai hresan oi logoi authV enantion olofernou kai enantion pantwn twn qerapontwn autou kai eqaumasan epi th sofia authV kai eipan

21. ouk estin toiauth gunh ap' akrou ewV akrou thV ghV en kalw proswpw kai sunesei logwn

22. kai eipen proV authn olofernhV eu epoihsen o qeoV aposteilaV se emprosqen tou laou tou genhqhnai en cersin hmwn kratoV en de toiV faulisasi ton kurion mou apwleian

23. kai nun asteia ei su en tw eidei sou kai agaqh en toiV logoiV sou oti ean poihshV kaqa elalhsaV o qeoV sou estai mou qeoV kai su en oikw basilewV naboucodonosor kaqhsh kai esh onomasth para pasan thn ghn

“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina