10. kai amessai ouk efulaxato thn macairan thn en th ceiri iwab kai epaisen auton en auth iwab eiV thn yoan kai execuqh h koilia autou eiV thn ghn kai ouk edeuterwsen autw kai apeqanen kai iwab kai abessa o adelfoV autou ediwxen opisw sabee uiou bocori

“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina