1. kai hlqen roboam eiV sucem oti eiV sucem hrceto paV israhl basileusai auton

2. kai egeneto wV hkousen ieroboam uioV nabat kai autoV en aiguptw wV efugen apo proswpou salwmwn tou basilewV kai katwkhsen ieroboam en aiguptw kai apestreyen ieroboam ex aiguptou

3. kai apesteilan kai ekalesan auton kai hlqen ieroboam kai pasa h ekklhsia israhl proV roboam legonteV

4. o pathr sou esklhrunen ton zugon hmwn kai nun afeV apo thV douleiaV tou patroV sou thV sklhraV kai apo tou zugou autou tou bareoV ou edwken ef' hmaV kai douleusomen soi

5. kai eipen autoiV poreuesqe ewV triwn hmerwn kai ercesqe proV me kai aphlqen o laoV

6. kai sunhgagen o basileuV roboam touV presbuterouV touV esthkotaV enantion salwmwn tou patroV autou en tw zhn auton legwn pwV umeiV bouleuesqe tou apokriqhnai tw law toutw logon

7. kai elalhsan autw legonteV ean en th shmeron genh eiV agaqon tw law toutw kai eudokhshV kai lalhshV autoiV logouV agaqouV kai esontai soi paideV pasaV taV hmeraV

8. kai katelipen thn boulhn twn presbuterwn oi sunebouleusanto autw kai sunebouleusato meta twn paidariwn twn sunektrafentwn met' autou twn esthkotwn enantion autou

9. kai eipen autoiV ti umeiV bouleuesqe kai apokriqhsomai logon tw law toutw oi elalhsan proV me legonteV aneV apo tou zugou ou edwken o pathr sou ef' hmaV

10. kai elalhsan autw ta paidaria ta ektrafenta met' autou outwV lalhseiV tw law tw lalhsanti proV se legwn o pathr sou ebarunen ton zugon hmwn kai su afeV af' hmwn outwV ereiV o mikroV daktuloV mou pacuteroV thV osfuoV tou patroV mou

11. kai nun o pathr mou epaideusen umaV zugw barei kai egw prosqhsw epi ton zugon umwn o pathr mou epaideusen umaV en mastigxin kai egw paideusw umaV en skorpioiV

12. kai hlqen ieroboam kai paV o laoV proV roboam th hmera th trith wV elalhsen o basileuV legwn epistreyate proV me th hmera th trith

13. kai apekriqh o basileuV sklhra kai egkatelipen o basileuV roboam thn boulhn twn presbuterwn

14. kai elalhsen proV autouV kata thn boulhn twn newterwn legwn o pathr mou ebarunen ton zugon umwn kai egw prosqhsw ep' auton o pathr mou epaideusen umaV en mastigxin kai egw paideusw umaV en skorpioiV

15. kai ouk hkousen o basileuV tou laou oti hn metastrofh para tou qeou legwn anesthsen kurioV ton logon autou on elalhsen en ceiri acia tou shlwnitou peri ieroboam uiou nabat

16. kai pantoV israhl oti ouk hkousen o basileuV autwn kai apekriqh o laoV proV ton basilea legwn tiV hmin meriV en dauid kai klhronomia en uiw iessai eiV ta skhnwmata sou israhl nun blepe ton oikon sou dauid kai eporeuqh paV israhl eiV ta skhnwmata autou

17. kai andreV israhl oi katoikounteV en polesin iouda kai ebasileusen ep' autwn roboam

18. kai apesteilen o basileuV roboam ton adwniram ton epi tou forou kai eliqobolhsan auton oi uioi israhl liqoiV kai apeqanen kai o basileuV roboam espeusen tou anabhnai eiV to arma tou fugein eiV ierousalhm

19. kai hqethsen israhl en tw oikw dauid ewV thV hmeraV tauthV

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina