1. kai apesteilen o basileuV salwmwn kai elaben ton ciram ek turou

2. uion gunaikoV chraV kai outoV apo thV fulhV nefqali kai o pathr autou anhr turioV tektwn calkou kai peplhrwmenoV thV tecnhV kai sunesewV kai epignwsewV tou poiein pan ergon en calkw kai eishcqh proV ton basilea salwmwn kai epoihsen panta ta erga

3. kai ecwneusen touV duo stulouV tw ailam tou oikou oktwkaideka phceiV uyoV tou stulou kai perimetron tessareV kai deka phceiV ekuklou auton kai to pacoV tou stulou tessarwn daktulwn ta koilwmata kai outwV o stuloV o deuteroV

4. kai duo epiqemata epoihsen dounai epi taV kefalaV twn stulwn cwneuta calka pente phceiV to uyoV tou epiqematoV tou enoV kai pente phceiV to uyoV tou epiqematoV tou deuterou

5. kai epoihsen duo diktua perikaluyai to epiqema twn stulwn kai diktuon tw epiqemati tw eni kai diktuon tw epiqemati tw deuterw

6. kai ergon kremaston duo sticoi rown calkwn dediktuwmenoi ergon kremaston sticoV epi sticon kai outwV epoihsen tw epiqemati tw deuterw

7. kai esthsen touV stulouV tou ailam tou naou kai esthsen ton stulon ton ena kai epekalesen to onoma autou iacoum kai esthsen ton stulon ton deuteron kai epekalesen to onoma autou baaz

8. kai epi twn kefalwn twn stulwn ergon krinou kata to ailam tessarwn phcwn

9. kai melaqron ep' amfoterwn twn stulwn kai epanwqen twn pleurwn epiqema to melaqron tw pacei

10. kai epoihsen thn qalassan deka en phcei apo tou ceilouV authV ewV tou ceilouV authV stroggulon kuklw to auto pente en phcei to uyoV authV kai sunhgmenoi treiV kai triakonta en phcei ekukloun authn

11. kai uposthrigmata upokatwqen tou ceilouV authV kukloqen ekukloun authn deka en phcei kukloqen anistan thn qalassan

12. kai to ceiloV authV wV ergon ceilouV pothriou blastoV krinou kai to pacoV autou palaisthV

13. kai dwdeka boeV upokatw thV qalasshV oi treiV epibleponteV borran kai oi treiV epibleponteV qalassan kai oi treiV epibleponteV noton kai oi treiV epibleponteV anatolhn kai panta ta opisqia eiV ton oikon kai h qalassa ep' autwn epanwqen

14. kai epoihsen deka mecwnwq calkaV pente phceiV mhkoV thV mecwnwq thV miaV kai tessareV phceiV platoV authV kai ex en phcei uyoV authV

15. kai touto to ergon twn mecwnwq sugkleiston autoiV kai sugkleiston ana meson twn execomenwn

16. kai epi ta sugkleismata autwn ana meson twn execomenwn leonteV kai boeV kai ceroubin kai epi twn execomenwn outwV kai epanwqen kai upokatwqen twn leontwn kai twn bown cwrai ergon katabasewV

17. kai tessareV trocoi calkoi th mecwnwq th mia kai ta proseconta calka kai tessara merh autwn wmiai upokatw twn louthrwn

18. kai ceireV en toiV trocoiV en th mecwnwq kai to uyoV tou trocou tou enoV phceoV kai hmisouV

19. kai to ergon twn trocwn ergon trocwn armatoV ai ceireV autwn kai oi nwtoi autwn kai h pragmateia autwn ta panta cwneuta

20. ai tessareV wmiai epi twn tessarwn gwniwn thV mecwnwq thV miaV ek thV mecwnwq oi wmoi authV

21. kai epi thV kefalhV thV mecwnwq hmisu tou phceoV megeqoV stroggulon kuklw epi thV kefalhV thV mecwnwq kai arch ceirwn authV kai ta sugkleismata authV kai hnoigeto epi taV arcaV twn ceirwn authV

22. kai ta sugkleismata authV ceroubin kai leonteV kai foinikeV estwta ecomenon ekaston kata proswpon autou esw kai ta kukloqen

23. kat' authn epoihsen pasaV taV deka mecwnwq taxin mian kai metron en pasaiV

24. kai epoihsen deka cutrokaulouV calkouV tessarakonta coeiV cwrounta ton cutrokaulon ton ena metrhsei o cutrokauloV o eiV epi thV mecwnwq thV miaV taiV deka mecwnwq

25. kai eqeto taV deka mecwnwq pente apo thV wmiaV tou oikou ek dexiwn kai pente apo thV wmiaV tou oikou ex aristerwn kai h qalassa apo thV wmiaV tou oikou ek dexiwn kat' anatolaV apo tou klitouV tou notou

26. kai epoihsen ciram touV lebhtaV kai taV qermastreiV kai taV fialaV kai sunetelesen ciram poiwn panta ta erga a epoihsen tw basilei salwmwn en oikw kuriou

27. stulouV duo kai ta strepta twn stulwn epi twn kefalwn twn stulwn duo kai ta diktua duo tou kaluptein amfotera ta strepta twn glufwn ta onta epi twn stulwn

28. taV roaV tetrakosiaV amfoteroiV toiV diktuoiV duo sticoi rown tw diktuw tw eni perikaluptein amfotera ta strepta ep' amfoteroiV toiV stuloiV

29. kai taV mecwnwq deka kai touV cutrokaulouV deka epi twn mecwnwq

30. kai thn qalassan mian kai touV boaV dwdeka upokatw thV qalasshV

31. kai touV lebhtaV kai taV qermastreiV kai taV fialaV kai panta ta skeuh a epoihsen ciram tw basilei salwmwn tw oikw kuriou kai oi stuloi tessarakonta kai oktw tou oikou tou basilewV kai tou oikou kuriou panta ta erga tou basilewV a epoihsen ciram calka ardhn

32. ouk hn staqmoV tou calkou ou epoihsen panta ta erga tauta ek plhqouV sfodra ouk hn terma tw staqmw tou calkou

33. en tw perioikw tou iordanou ecwneusen auta o basileuV en tw pacei thV ghV ana meson sokcwq kai ana meson sira

34. kai edwken o basileuV salwmwn ta skeuh a epoihsen en oikw kuriou to qusiasthrion to crusoun kai thn trapezan ef' hV oi artoi thV prosforaV crushn

35. kai taV lucniaV pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn kata proswpon tou dabir crusaV sugkleiomenaV kai ta lampadia kai touV lucnouV kai taV eparustridaV crusaV

36. kai ta proqura kai oi hloi kai ai fialai kai ta trublia kai ai quiskai crusai sugkleista kai ta qurwmata twn qurwn tou oikou tou eswtatou agiou twn agiwn kai taV quraV tou oikou tou naou crusaV

37. kai aneplhrwqh pan to ergon o epoihsen salwmwn oikou kuriou kai eishnegken salwmwn ta agia dauid tou patroV autou kai panta ta agia salwmwn to argurion kai to crusion kai ta skeuh edwken eiV touV qhsaurouV oikou kuriou

38. kai ton oikon autou wkodomhsen salwmwn triskaideka etesin

39. kai wkodomhsen ton oikon drumw tou libanou ekaton phceiV mhkoV autou kai penthkonta phceiV platoV autou kai triakonta phcwn uyoV autou kai triwn sticwn stulwn kedrinwn kai wmiai kedrinai toiV stuloiV

40. kai efatnwsen ton oikon anwqen epi twn pleurwn twn stulwn kai ariqmoV twn stulwn tessarakonta kai pente deka kai pente o sticoV

41. kai melaqra tria kai cwra epi cwran trisswV

42. kai panta ta qurwmata kai ai cwrai tetragwnoi memelaqrwmenai kai apo tou qurwmatoV epi quran trisswV

43. kai to ailam twn stulwn penthkonta phcwn mhkoV kai triakonta en platei ezugwmena ailam epi proswpon autwn kai stuloi kai pacoV epi proswpon authV toiV ailammin

44. kai to ailam twn qronwn ou krinei ekei ailam tou krithriou

45. kai oikoV autw en w kaqhsetai ekei aulh mia exelissomenh toutoiV kata to ergon touto kai oikon th qugatri faraw hn elaben salwmwn kata to ailam touto

46. panta tauta ek liqwn timiwn kekolammena ek diasthmatoV eswqen kai ek tou qemeliou ewV twn geiswn kai exwqen eiV thn aulhn thn megalhn

47. thn teqemeliwmenhn en timioiV liqoiV megaloiV liqoiV dekaphcesin kai toiV oktaphcesin

48. kai epanwqen timioiV kata to metron apelekhtwn kai kedroiV

49. thV aulhV thV megalhV kuklw treiV sticoi apelekhtwn kai sticoV kekolammenhV kedrou

50. kai sunetelesen salwmwn olon ton oikon autou

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina