1. kai estai ean eiselqhV eiV thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kai kataklhronomhshV authn kai katoikhshV ep' authV

2. kai lhmyh apo thV aparchV twn karpwn thV ghV sou hV kurioV o qeoV sou didwsin soi kai embaleiV eiV kartallon kai poreush eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei

3. kai eleush proV ton ierea oV ean h en taiV hmeraiV ekeinaiV kai ereiV proV auton anaggellw shmeron kuriw tw qew mou oti eiselhluqa eiV thn ghn hn wmosen kurioV toiV patrasin hmwn dounai hmin

4. kai lhmyetai o iereuV ton kartallon ek twn ceirwn sou kai qhsei auton apenanti tou qusiasthriou kuriou tou qeou sou

5. kai apokriqhsh kai ereiV enanti kuriou tou qeou sou surian apebalen o pathr mou kai katebh eiV aigupton kai parwkhsen ekei en ariqmw bracei kai egeneto ekei eiV eqnoV mega kai plhqoV polu kai mega

6. kai ekakwsan hmaV oi aiguptioi kai etapeinwsan hmaV kai epeqhkan hmin erga sklhra

7. kai anebohsamen proV kurion ton qeon twn paterwn hmwn kai eishkousen kurioV thV fwnhV hmwn kai eiden thn tapeinwsin hmwn kai ton mocqon hmwn kai ton qlimmon hmwn

8. kai exhgagen hmaV kurioV ex aiguptou autoV en iscui megalh kai en ceiri krataia kai en bracioni autou tw uyhlw kai en oramasin megaloiV kai en shmeioiV kai en terasin

9. kai eishgagen hmaV eiV ton topon touton kai edwken hmin thn ghn tauthn ghn reousan gala kai meli

10. kai nun idou enhnoca thn aparchn twn genhmatwn thV ghV hV edwkaV moi kurie ghn reousan gala kai meli kai afhseiV auta apenanti kuriou tou qeou sou kai proskunhseiV ekei enanti kuriou tou qeou sou

11. kai eufranqhsh en pasin toiV agaqoiV oiV edwken soi kurioV o qeoV sou kai th oikia sou su kai o leuithV kai o proshlutoV o en soi

12. ean de sunteleshV apodekatwsai pan to epidekaton twn genhmatwn thV ghV sou en tw etei tw tritw to deuteron epidekaton dwseiV tw leuith kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra kai fagontai en taiV polesin sou kai emplhsqhsontai

13. kai ereiV enantion kuriou tou qeou sou exekaqara ta agia ek thV oikiaV mou kai edwka auta tw leuith kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra kata pasaV taV entolaV aV eneteilw moi ou parhlqon thn entolhn sou kai ouk epelaqomhn

14. kai ouk efagon en odunh mou ap' autwn ouk ekarpwsa ap' autwn eiV akaqarton ouk edwka ap' autwn tw teqnhkoti uphkousa thV fwnhV kuriou tou qeou mou epoihsa kaqa eneteilw moi

15. katide ek tou oikou tou agiou sou ek tou ouranou kai euloghson ton laon sou ton israhl kai thn ghn hn edwkaV autoiV kaqa wmosaV toiV patrasin hmwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli

16. en th hmera tauth kurioV o qeoV sou eneteilato soi poihsai panta ta dikaiwmata tauta kai ta krimata kai fulaxesqe kai poihsete auta ex olhV thV kardiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn

17. ton qeon eilou shmeron einai sou qeon kai poreuesqai en taiV odoiV autou kai fulassesqai ta dikaiwmata kai ta krimata autou kai upakouein thV fwnhV autou

18. kai kurioV eilato se shmeron genesqai se autw laon periousion kaqaper eipen soi fulassein pasaV taV entolaV autou

19. kai einai se uperanw pantwn twn eqnwn wV epoihsen se onomaston kai kauchma kai doxaston einai se laon agion kuriw tw qew sou kaqwV elalhsen

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina