1. antigrafon epistolhV hV apesteilen ieremiaV proV touV acqhsomenouV aicmalwtouV eiV babulwna upo tou basilewV twn babulwniwn anaggeilai autoiV kaqoti epetagh autw upo tou qeou

2. dia taV amartiaV aV hmarthkate enantion tou qeou acqhsesqe eiV babulwna aicmalwtoi upo naboucodonosor basilewV twn babulwniwn

3. eiselqonteV oun eiV babulwna esesqe ekei eth pleiona kai cronon makron ewV genewn epta meta touto de exaxw umaV ekeiqen met' eirhnhV

4. nuni de oyesqe en babulwni qeouV argurouV kai crusouV kai xulinouV ep' wmoiV airomenouV deiknuntaV fobon toiV eqnesin

5. eulabhqhte oun mh kai umeiV afomoiwqenteV toiV allofuloiV afomoiwqhte kai foboV umaV labh ep' autoiV

6. idontaV oclon emprosqen kai opisqen autwn proskunountaV auta eipate de th dianoia soi dei proskunein despota

7. o gar aggeloV mou meq' umwn estin autoV te ekzhtwn taV yucaV umwn

8. glwssa gar autwn estin katexusmenh upo tektonoV auta te pericrusa kai periargura yeudh d' estin kai ou dunantai lalein

9. kai wsper parqenw filokosmw lambanonteV crusion kataskeuazousin stefanouV epi taV kefalaV twn qewn autwn

10. esti de kai ote ufairoumenoi oi iereiV apo twn qewn autwn crusion kai argurion eiV eautouV katanalwsousin dwsousin de ap' autwn kai taiV epi tou tegouV pornaiV

11. kosmousi te autouV wV anqrwpouV toiV endumasin qeouV argurouV kai crusouV kai xulinouV outoi de ou diaswzontai apo iou kai brwmatwn

12. peribeblhmenwn autwn imatismon porfuroun ekmassontai to proswpon autwn dia ton ek thV oikiaV koniorton oV estin pleiwn ep' autoiV

13. kai skhptron ecei wV anqrwpoV krithV cwraV oV ton eiV auton amartanonta ouk anelei

14. ecei de egceiridion en dexia kai pelekun eauton de ek polemou kai lhstwn ouk exeleitai

15. oqen gnwrimoi eisin ouk onteV qeoi mh oun fobhqhte autouV

16. wsper gar skeuoV anqrwpou suntriben acreion ginetai toioutoi uparcousin oi qeoi autwn kaqidrumenwn autwn en toiV oikoiV

17. oi ofqalmoi autwn plhreiV eisin koniortou apo twn podwn twn eisporeuomenwn

18. kai wsper tini hdikhkoti basilea peripefragmenai eisin ai aulai wV epi qanatw aphgmenw touV oikouV autwn ocurousin oi iereiV qurwmasin te kai kleiqroiV kai mocloiV opwV upo twn lhstwn mh sulhqwsi

19. lucnouV kaiousin kai pleiouV h eautoiV wn oudena dunantai idein

20. estin men wsper dokoV twn ek thV oikiaV taV de kardiaV autwn fasin ekleicesqai twn apo thV ghV erpetwn katesqontwn autouV te kai ton imatismon autwn ouk aisqanontai

21. memelanwmenoi to proswpon autwn apo tou kapnou tou ek thV oikiaV

22. epi to swma autwn kai epi thn kefalhn efiptantai nukterideV celidoneV kai ta ornea wsautwV de kai oi ailouroi

23. oqen gnwsesqe oti ouk eisin qeoi mh oun fobeisqe auta

24. to gar crusion o perikeintai eiV kalloV ean mh tiV ekmaxh ton ion ou mh stilywsin oude gar ote ecwneuonto hsqanonto

25. ek pashV timhV hgorasmena estin en oiV ouk estin pneuma

26. aneu podwn ep' wmoiV ferontai endeiknumenoi thn eautwn atimian toiV anqrwpoiV aiscunontai te kai oi qerapeuonteV auta dia to mhpote epi thn ghn pesh di' autwn anistasqai

27. mhte ean tiV auto orqon sthsh di' eautou kinhqhsetai mhte ean kliqh ou mh orqwqh all' wsper nekroiV ta dwra autoiV paratiqetai

28. taV de qusiaV autwn apodomenoi oi iereiV autwn katacrwntai wsautwV de kai ai gunaikeV autwn ap' autwn tariceuousai oute ptwcw oute adunatw metadidoasin twn qusiwn autwn apokaqhmenh kai lecw aptontai

29. gnonteV oun apo toutwn oti ouk eisin qeoi mh fobhqhte autouV

30. poqen gar klhqeihsan qeoi oti gunaikeV paratiqeasin qeoiV arguroiV kai crusoiV kai xulinoiV

31. kai en toiV oikoiV autwn oi iereiV difreuousin econteV touV citwnaV dierrwgotaV kai taV kefalaV kai touV pwgwnaV exurhmenouV wn ai kefalai akaluptoi eisin

32. wruontai de bownteV enantion twn qewn autwn wsper tineV en perideipnw nekrou

33. apo tou imatismou autwn afelomenoi oi iereiV enduousin taV gunaikaV autwn kai ta paidia

34. oute ean kakon paqwsin upo tinoV oute ean agaqon dunhsontai antapodounai oute katasthsai basilea dunantai oute afelesqai

35. wsautwV oute plouton oute calkon ou mh dunwntai didonai ean tiV autoiV euchn euxamenoV mh apodw ou mh epizhthswsin

36. ek qanatou anqrwpon ou mh ruswntai oute httona apo iscurou ou mh exelwntai

37. anqrwpon tuflon eiV orasin ou mh peristhswsin en anagkh anqrwpon onta ou mh exelwntai

38. chran ou mh elehswsin oute orfanon eu poihsousin

39. toiV apo tou orouV liqoiV wmoiwmenoi eisin ta xulina kai ta pericrusa kai ta periargura oi de qerapeuonteV auta kataiscunqhsontai

40. pwV oun nomisteon h klhteon autouV uparcein qeouV

41. eti de kai autwn twn caldaiwn atimazontwn auta oi otan idwsin eneon ou dunamenon lalhsai prosenegkamenoi ton bhlon axiousin fwnhsai wV dunatou ontoV autou aisqesqai

42. kai ou dunantai autoi nohsanteV katalipein auta aisqhsin gar ouk ecousin

43. ai de gunaikeV periqemenai scoinia en taiV odoiV egkaqhntai qumiwsai ta pitura

44. otan de tiV autwn efelkusqeisa upo tinoV twn paraporeuomenwn koimhqh thn plhsion oneidizei oti ouk hxiwtai wsper kai auth oute to scoinion authV dierragh

45. panta ta ginomena autoiV estin yeudh pwV oun nomisteon h klhteon wste qeouV autouV uparcein

46. upo tektonwn kai crusocown kateskeuasmena eisin ouqen allo mh genwntai h o boulontai oi tecnitai auta genesqai

47. autoi te oi kataskeuazonteV auta ou mh genwntai polucronioi pwV te dh mellei ta up' autwn kataskeuasqenta einai qeoi

48. katelipon gar yeudh kai oneidoV toiV epiginomenoiV

49. otan gar epelqh ep' auta polemoV kai kaka bouleuontai proV eautouV oi iereiV pou sunapokrubwsi met' autwn

50. pwV oun ouk estin aisqesqai oti ouk eisin qeoi oi oute swzousin eautouV ek polemou oute ek kakwn

51. uparconta gar xulina kai pericrusa kai periargura gnwsqhsetai meta tauta oti estin yeudh toiV eqnesi pasi toiV te basileusi faneron estai oti ouk eisi qeoi alla erga ceirwn anqrwpwn kai ouden qeou ergon en autoiV estin

52. tini oun gnwsteon estin oti ouk eisin qeoi

53. basilea gar cwraV ou mh anasthswsin oute ueton anqrwpoiV ou mh dwsin

54. krisin te ou mh diakrinwsin autwn oude mh ruswntai adikoumenon adunatoi onteV wsper gar korwnai ana meson tou ouranou kai thV ghV

55. kai gar otan empesh eiV oikian qewn xulinwn h pericruswn h periargurwn pur oi men iereiV autwn feuxontai kai diaswqhsontai autoi de wsper dokoi mesoi katakauqhsontai

56. basilei de kai polemioiV ou mh antistwsin

57. pwV oun ekdekteon h nomisteon oti eisin qeoi

58. oute apo kleptwn oute apo lhstwn ou mh diaswqwsin qeoi xulinoi kai periarguroi kai pericrusoi wn oi iscuonteV perielountai to crusion kai to argurion kai ton imatismon ton perikeimenon autoiV apeleusontai econteV oute eautoiV ou mh bohqhswsin

59. wste kreisson einai basilea epideiknumenon thn eautou andreian h skeuoV en oikia crhsimon ef' w crhsetai o kekthmenoV h oi yeudeiV qeoi h kai qura en oikia diaswzousa ta en auth onta h oi yeudeiV qeoi kai xulinoV stuloV en basileioiV h oi yeudeiV qeoi

60. hlioV men gar kai selhnh kai astra onta lampra kai apostellomena epi creiaV euhkoa eisin

61. wsautwV kai astraph otan epifanh euoptoV estin to d' auto kai pneuma en pash cwra pnei

62. kai nefelaiV otan epitagh upo tou qeou epiporeuesqai ef' olhn thn oikoumenhn suntelousi to tacqen to te pur exapostalen anwqen exanalwsai orh kai drumouV poiei to suntacqen

63. tauta de oute taiV ideaiV oute taiV dunamesin autwn afwmoiwmena estin

64. oqen oute nomisteon oute klhteon uparcein autouV qeouV ou dunatwn ontwn autwn oute krisin krinai oute eu poiein anqrwpoiV

65. gnonteV oun oti ouk eisin qeoi mh fobhqhte autouV

66. oute gar basileusin ou mh kataraswntai oute mh euloghswsi

67. shmeia te en eqnesin en ouranw ou mh deixwsin oude wV o hlioV lamyousin oude fwtisousin wV selhnh

68. ta qhria estin kreittw autwn a dunantai ekfugonta eiV skephn eauta wfelhsai

69. kat' oudena oun tropon estin hmin faneron oti eisin qeoi dio mh fobhqhte autouV

70. wsper gar en sikuhratw probaskanion ouden fulasson outwV oi qeoi autwn eisin xulinoi kai pericrusoi kai periarguroi

71. ton auton tropon kai th en khpw ramnw ef' hV pan orneon epikaqhtai wsautwV de kai nekrw errimmenw en skotei afwmoiwntai oi qeoi autwn xulinoi kai pericrusoi kai periarguroi

72. apo te thV porfuraV kai thV marmarou thV ep' autoiV shpomenhV gnwsesqe oti ouk eisin qeoi auta te ex usterou brwqhsontai kai estai oneidoV en th cwra

73. kreisswn oun anqrwpoV dikaioV ouk ecwn eidwla estai gar makran apo oneidismou .

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina