1. Péter, Jézus Krisztus apostola a zarándokoknak, akik Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia területén szórványokban élnek, s akiket az

2. Atyaisten elõretudása birtokában kiválasztott, a Lélek megszentelõ erejébõl az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelemben és békében bõven legyen részetek!

3. Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élõ reményre,

4. hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok.

5. Az Isten hatalma megõrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó idõben majd megnyilvánuljon.

6. Abban örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket,

7. hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tûz próbálta veszendõ aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsõségre és a tiszteletre.

8. Akit noha nem láttatok, mégis szerettek; bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, ujjonghattok a megdicsõültek kimondhatatlan örömével,

9. mert eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét.

10. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemrõl jövendöltek.

11. Töprengtek rajta, vajon milyen idõpontra vagy milyen korra mutat Krisztusnak bennük mûködõ Lelke, elõre megmondva a Krisztusra váró szenvedéseket és az azutáni dicsõséget.

12. Kinyilatkoztatást kaptak, hogy ne maguknak, hanem nektek legyenek szolgálatotokra azzal, amit az evangélium hirdetõi most közöltek veletek az égbõl küldött Szentlélek erejébõl. Ezekbe (az igazságokba) maguk az angyalok is csak vágynak bepillantani.

13. Ezért övezzétek fel gondolkodástokat, legyetek józanok, mindenestül reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése hoz nektek.

14. Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek,

15. hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között;

16. mert meg van írva: "Szentek legyetek, amint én is szent vagyok."

17. Ha Atyának hívjátok azt, aki részrehajlás nélkül ítél meg mindenkit a tettei alapján, éljetek istenfélelemben zarándoklástok idején.

18. Hisz tudjátok, hogy nem veszendõ ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból,

19. hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán.

20. Õt (Isten) elõre, már a világ teremtése elõtt kiválasztotta, de csak az utolsó idõkben jelent meg, miattatok.

21. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta õt a halottak közül, és megdicsõítette, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen.

22. Miután lelketeket az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az õszinte testvéri szeretetre, figyelmesen szeressétek egymást, szívbõl

23. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, az Isten élõ és örök szava által.

24. Mert: Minden test olyan, mint a fû, a dicsõsége, mint a rét virága. Elhervad a fû, s lehull a virága,

25. de az Úr szava örökre megmarad. Ez pedig az a tanítás, amelyet hirdettek nektek.


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina