Found 33 Results for: qemelia

 • oti pur ekkekautai ek tou qumou mou kauqhsetai ewV adou katw katafagetai ghn kai ta genhmata authV flexei qemelia orewn (Deuteronômio 32, 22)

 • kai etaracqh kai eseisqh h gh kai ta qemelia tou ouranou sunetaracqhsan kai esparacqhsan oti equmwqh kurioV autoiV (II Samuel 22, 8)

 • kai wfqhsan afeseiV qalasshV kai apekalufqh qemelia thV oikoumenhV en th epitimhsei kuriou apo pnohV pneumatoV qumou autou (II Samuel 22, 16)

 • kai esaleuqh kai entromoV egenhqh h gh kai ta qemelia twn orewn etaracqhsan kai esaleuqhsan oti wrgisqh autoiV o qeoV (Salmos 17, 8)

 • kai wfqhsan ai phgai twn udatwn kai anekalufqh ta qemelia thV oikoumenhV apo epitimhsewV sou kurie apo empneusewV pneumatoV orghV sou (Salmos 17, 16)

 • ouk egnwsan oude sunhkan en skotei diaporeuontai saleuqhsontai panta ta qemelia thV ghV (Salmos 81, 5)

 • kai iscura epoiei ta qemelia thV ghV (Provérbios 8, 29)

 • eulogia gar patroV sthrizei oikouV teknwn katara de mhtroV ekrizoi qemelia (Eclesiástico 3, 9)

 • ama ta orh kai ta qemelia thV ghV en tw epibleyai eiV auta tromw susseiontai (Eclesiástico 16, 19)

 • exeteinen epi spondeiou ceira autou kai espeisen ex aimatoV stafulhV execeen eiV qemelia qusiasthriou osmhn euwdiaV uyistw pambasilei (Eclesiástico 50, 15)

 • nun de eiV adou katabhsh kai eiV ta qemelia thV ghV (Isaías 14, 15)

 • kai estai o feugwn ton fobon empeseitai eiV ton boqunon o de ekbainwn ek tou boqunou alwsetai upo thV pagidoV oti qurideV ek tou ouranou hnewcqhsan kai seisqhsetai ta qemelia thV ghV (Isaías 24, 18)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina