Found 189 Results for: qalassan

 • kai apesth ekeiqen eiV to oroV kat' anatolaV baiqhl kai esthsen ekei thn skhnhn autou baiqhl kata qalassan kai aggai kat' anatolaV kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw kai epekalesato epi tw onomati kuriou (Gênesis 12, 8)

 • o de qeoV eipen tw abram meta to diacwrisqhnai ton lwt ap' autou anableyaV toiV ofqalmoiV sou ide apo tou topou ou nun su ei proV borran kai liba kai anatolaV kai qalassan (Gênesis 13, 14)

 • kai estai to sperma sou wV h ammoV thV ghV kai platunqhsetai epi qalassan kai epi liba kai epi borran kai ep' anatolaV kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai thV ghV kai en tw spermati sou (Gênesis 28, 14)

 • kai metebalen kurioV anemon apo qalasshV sfodron kai anelaben thn akrida kai enebalen authn eiV thn eruqran qalassan kai ouc upeleifqh akriV mia en pash gh aiguptou (Êxodo 10, 19)

 • kai ekuklwsen o qeoV ton laon odon thn eiV thn erhmon eiV thn eruqran qalassan pempth de genea anebhsan oi uioi israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 13, 18)

 • kai katediwxan oi aiguptioi opisw autwn kai eurosan autouV parembeblhkotaV para thn qalassan kai pasa h ippoV kai ta armata faraw kai oi ippeiV kai h stratia autou apenanti thV epaulewV ex enantiaV beelsepfwn (Êxodo 14, 9)

 • kai su eparon th rabdw sou kai ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai rhxon authn kai eiselqatwsan oi uioi israhl eiV meson thV qalasshV kata to xhron (Êxodo 14, 16)

 • exeteinen de mwushV thn ceira epi thn qalassan kai uphgagen kurioV thn qalassan en anemw notw biaiw olhn thn nukta kai epoihsen thn qalassan xhran kai escisqh to udwr (Êxodo 14, 21)

 • eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai apokatasthtw to udwr kai epikaluyatw touV aiguptiouV epi te ta armata kai touV anabataV (Êxodo 14, 26)

 • exeteinen de mwushV thn ceira epi thn qalassan kai apekatesth to udwr proV hmeran epi cwraV oi de aiguptioi efugon upo to udwr kai exetinaxen kurioV touV aiguptiouV meson thV qalasshV (Êxodo 14, 27)

 • kai epanastrafen to udwr ekaluyen ta armata kai touV anabataV kai pasan thn dunamin faraw touV eispeporeumenouV opisw autwn eiV thn qalassan kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV (Êxodo 14, 28)

 • tote hsen mwushV kai oi uioi israhl thn wdhn tauthn tw qew kai eipan legonteV aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan (Êxodo 15, 1)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina