Found 44 Results for: merouV

 • kai poihseiV autaiV agkulaV uakinqinaV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV miaV ek tou enoV merouV eiV thn sumbolhn kai outwV poihseiV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV exwteraV proV th sumbolh th deutera (Êxodo 26, 4)

 • penthkonta agkulaV poihseiV th aulaia th mia kai penthkonta agkulaV poihseiV ek tou merouV thV aulaiaV kata thn sumbolhn thV deuteraV antiproswpoi antipiptousai allhlaiV eiV ekasthn (Êxodo 26, 5)

 • kai poihseiV moclouV ek xulwn ashptwn pente tw eni stulw ek tou enoV merouV thV skhnhV (Êxodo 26, 26)

 • kai qhseiV thn trapezan exwqen tou katapetasmatoV kai thn lucnian apenanti thV trapezhV epi merouV thV skhnhV to proV noton kai thn trapezan qhseiV epi merouV thV skhnhV to proV borran (Êxodo 26, 35)

 • lalhson tw aarwn kai ereiV proV auton otan epitiqhV touV lucnouV ek merouV kata proswpon thV lucniaV fwtiousin oi epta lucnoi (Números 8, 2)

 • kai epoihsen outwV aarwn ek tou enoV merouV kata proswpon thV lucniaV exhyen touV lucnouV authV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Números 8, 3)

 • kai anebohsamen proV kurion kai eishkousen kurioV thV fwnhV hmwn kai aposteilaV aggelon exhgagen hmaV ex aiguptou kai nun esmen en kadhV polei ek merouV twn oriwn sou (Números 20, 16)

 • kai akousaV balak oti hkei balaam exhlqen eiV sunanthsin autw eiV polin mwab h estin epi twn oriwn arnwn o estin ek merouV twn oriwn (Números 22, 36)

 • kai estai umin to klitoV to proV liba apo erhmou sin ewV ecomenon edwm kai estai umin ta oria proV liba apo merouV thV qalasshV thV alukhV apo anatolwn (Números 34, 3)

 • kai nun enteilai toiV iereusin toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV legwn wV an eiselqhte epi merouV tou udatoV tou iordanou kai en tw iordanh sthsesqe (Josué 3, 8)

 • kai esth ta udata ta katabainonta anwqen esth phgma en afesthkoV makran sfodra sfodrwV ewV merouV kariaqiarim to de katabainon katebh eiV thn qalassan araba qalassan aloV ewV eiV to teloV exelipen kai o laoV eisthkei apenanti iericw (Josué 3, 16)

 • kai en emek baiqaram kai baiqanabra kai sokcwqa kai safan kai thn loiphn basileian shwn basilewV esebwn kai o iordanhV oriei ewV merouV thV qalasshV cenereq peran tou iordanou ap' anatolwn (Josué 13, 27)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina