Found 26 Results for: klhronomhsei

 • kai eipen abram epeidh emoi ouk edwkaV sperma o de oikogenhV mou klhronomhsei me (Gênesis 15, 3)

 • kai euquV fwnh kuriou egeneto proV auton legwn ou klhronomhsei se outoV all' oV exeleusetai ek sou outoV klhronomhsei se (Gênesis 15, 4)

 • kai eipen tw abraam ekbale thn paidiskhn tauthn kai ton uion authV ou gar klhronomhsei o uioV thV paidiskhV tauthV meta tou uiou mou isaak (Gênesis 21, 10)

 • h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai wV thn ammon thn para to ceiloV thV qalasshV kai klhronomhsei to sperma sou taV poleiV twn upenantiwn (Gênesis 22, 17)

 • o de paiV mou caleb oti egenhqh pneuma eteron en autw kai ephkolouqhsen moi eisaxw auton eiV thn ghn eiV hn eishlqen ekei kai to sperma autou klhronomhsei authn (Números 14, 24)

 • ean de mh wsin adelfoi tou patroV autou dwsete thn klhronomian tw oikeiw tw eggista autou ek thV fulhV autou klhronomhsei ta autou kai estai touto toiV uioiV israhl dikaiwma krisewV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Números 27, 11)

 • kai tw nefqali eipen nefqali plhsmonh dektwn kai emplhsqhtw eulogian para kuriou qalassan kai liba klhronomhsei (Deuteronômio 33, 23)

 • kai ouk emoluna to onoma mou oude to onoma tou patroV mou en th gh thV aicmalwsiaV mou monogenhV eimi tw patri mou kai ouc uparcei autw paidion o klhronomhsei auton oude adelfoV egguV oude uparcwn autw uioV ina sunthrhsw emauthn autw gunaika hdh apwlonto moi epta ina ti moi zhn kai ei mh dokei soi apokteinai me epitaxon epibleyai ep' eme kai elehsai me kai mhketi akousai me oneidismon (Tobias 3, 15)

 • prosece seautw paidion apo pashV porneiaV kai gunaika prwton labe apo tou spermatoV twn paterwn sou mh labhV gunaika allotrian h ouk estin ek thV fulhV tou patroV sou dioti uioi profhtwn esmen nwe abraam isaak iakwb oi patereV hmwn apo tou aiwnoV mnhsqhti paidion oti outoi panteV elabon gunaikaV ek twn adelfwn autwn kai euloghqhsan en toiV teknoiV autwn kai to sperma autwn klhronomhsei ghn (Tobias 4, 12)

 • h yuch autou en agaqoiV aulisqhsetai kai to sperma autou klhronomhsei ghn (Salmos 24, 13)

 • o mh sumperiferomenoV tw eautou oikw klhronomhsei anemon douleusei de afrwn fronimw (Provérbios 11, 29)

 • agaqoV anhr klhronomhsei uiouV uiwn qhsaurizetai de dikaioiV ploutoV asebwn (Provérbios 13, 22)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina