Found 2690 Results for: egw

 • kai idou egw meta sou diafulasswn se en th odw pash ou ean poreuqhV kai apostreyw se eiV thn ghn tauthn oti ou mh se egkatalipw ewV tou poihsai me panta osa elalhsa soi (Gênesis 28, 15)

 • kai exhgerqh iakwb apo tou upnou autou kai eipen oti estin kurioV en tw topw toutw egw de ouk hdein (Gênesis 28, 16)

 • kai huxato iakwb euchn legwn ean h kurioV o qeoV met' emou kai diafulaxh me en th odw tauth h egw poreuomai kai dw moi arton fagein kai imation peribalesqai (Gênesis 28, 20)

 • idousa de rachl oti ou tetoken tw iakwb kai ezhlwsen rachl thn adelfhn authV kai eipen tw iakwb doV moi tekna ei de mh teleuthsw egw (Gênesis 30, 1)

 • equmwqh de iakwb th rachl kai eipen auth mh anti qeou egw eimi oV esterhsen se karpon koiliaV (Gênesis 30, 2)

 • kai eipen leia makaria egw oti makarizousin me ai gunaikeV kai ekalesen to onoma autou ashr (Gênesis 30, 13)

 • kai eipen autaiV orw egw to proswpon tou patroV umwn oti ouk estin proV emou wV ecqeV kai trithn hmeran o de qeoV tou patroV mou hn met' emou (Gênesis 31, 5)

 • kai eipen moi o aggeloV tou qeou kaq' upnon iakwb egw de eipa ti estin (Gênesis 31, 11)

 • egw eimi o qeoV o ofqeiV soi en topw qeou ou hleiyaV moi ekei sthlhn kai huxw moi ekei euchn nun oun anasthqi kai exelqe ek thV ghV tauthV kai apelqe eiV thn ghn thV genesewV sou kai esomai meta sou (Gênesis 31, 13)

 • kai nun iscuei h ceir mou kakopoihsai se o de qeoV tou patroV sou ecqeV eipen proV me legwn fulaxai seauton mhpote lalhshV meta iakwb ponhra (Gênesis 31, 29)

 • tauta moi eikosi eth egw eimi meta sou ta probata sou kai ai aigeV sou ouk hteknwqhsan kriouV twn probatwn sou ou katefagon (Gênesis 31, 38)

 • qhrialwton ouk anenhnoca soi egw apetinnuon par' emautou klemmata hmeraV kai klemmata nuktoV (Gênesis 31, 39)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina