Found 11 Results for: asebeiaiV

 • andreioV en asebeiaiV sukofantei ptwcouV wsper uetoV labroV kai anwfelhV (Provérbios 35, 3)

 • dia touto tade legei kurioV anq' wn anemnhsate taV adikiaV umwn en tw apokalufqhnai taV asebeiaV umwn tou oraqhnai amartiaV umwn en pasaiV taiV asebeiaiV umwn kai en toiV epithdeumasin umwn anq' wn anemnhsate en toutoiV alwsesqe (Ezequiel 21, 29)

 • ekuklwsen me en yeudei efraim kai en asebeiaiV oikoV israhl kai iouda nun egnw autouV o qeoV kai laoV agioV keklhsetai qeou (Oséias 12, 1)

 • kai eipen kurioV epi taiV trisin asebeiaiV damaskou kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn eprizon priosin sidhroiV taV en gastri ecousaV twn en galaad (Amós 1, 3)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV gazhV kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai autouV eneken tou aicmalwteusai autouV aicmalwsian tou salwmwn tou sugkleisai eiV thn idoumaian (Amós 1, 6)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV turou kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai authn anq' wn sunekleisan aicmalwsian tou salwmwn eiV thn idoumaian kai ouk emnhsqhsan diaqhkhV adelfwn (Amós 1, 9)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV thV idoumaiaV kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai autouV eneka tou diwxai autouV en romfaia ton adelfon autou kai elumhnato mhtran epi ghV kai hrpasen eiV marturion frikhn autou kai to ormhma autou efulaxen eiV neikoV (Amós 1, 11)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV uiwn ammwn kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn anescizon taV en gastri ecousaV twn galaaditwn opwV emplatunwsin ta oria autwn (Amós 1, 13)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV mwab kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn katekausan ta osta basilewV thV idoumaiaV eiV konian (Amós 2, 1)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV uiwn iouda kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton eneka tou apwsasqai autouV ton nomon kuriou kai ta prostagmata autou ouk efulaxanto kai eplanhsen autouV ta mataia autwn a epoihsan oiV exhkolouqhsan oi patereV autwn opisw autwn (Amós 2, 4)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV israhl kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn apedonto arguriou dikaion kai penhta eneken upodhmatwn (Amós 2, 6)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina