Found 3027 Results for: Touv

 • akousaV de abram oti hcmalwteutai lwt o adelfoV autou hriqmhsen touV idiouV oikogeneiV autou triakosiouV deka kai oktw kai katediwxen opisw autwn ewV dan (Gênesis 14, 14)

 • kai euloghtoV o qeoV o uyistoV oV paredwken touV ecqrouV sou upoceiriouV soi kai edwken autw dekathn apo pantwn (Gênesis 14, 20)

 • eipen de basileuV sodomwn proV abram doV moi touV andraV thn de ippon labe seautw (Gênesis 14, 21)

 • exhgagen de auton exw kai eipen autw anableyon dh eiV ton ouranon kai ariqmhson touV asteraV ei dunhsh exariqmhsai autouV kai eipen outwV estai to sperma sou (Gênesis 15, 5)

 • su de apeleush proV touV pateraV sou met' eirhnhV tafeiV en ghrei kalw (Gênesis 15, 15)

 • touV kainaiouV kai touV kenezaiouV kai touV kedmwnaiouV (Gênesis 15, 19)

 • kai touV cettaiouV kai touV ferezaiouV kai touV rafain (Gênesis 15, 20)

 • kai touV amorraiouV kai touV cananaiouV kai touV euaiouV kai touV gergesaiouV kai touV iebousaiouV (Gênesis 15, 21)

 • kai elaben abraam ismahl ton uion autou kai pantaV touV oikogeneiV autou kai pantaV touV argurwnhtouV kai pan arsen twn andrwn twn en tw oikw abraam kai perietemen taV akrobustiaV autwn en tw kairw thV hmeraV ekeinhV kaqa elalhsen autw o qeoV (Gênesis 17, 23)

 • lhmfqhtw dh udwr kai niyatwsan touV podaV umwn kai katayuxate upo to dendron (Gênesis 18, 4)

 • kai eipen idou kurioi ekklinate eiV ton oikon tou paidoV umwn kai katalusate kai niyasqe touV podaV umwn kai orqrisanteV apeleusesqe eiV thn odon umwn eipan de ouci all' en th plateia katalusomen (Gênesis 19, 2)

 • eisin de moi duo qugatereV ai ouk egnwsan andra exaxw autaV proV umaV kai crhsasqe autaiV kaqa an areskh umin monon eiV touV andraV toutouV mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou (Gênesis 19, 8)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina