Found 268 Results for: Cristou

 • kai o iereuV o megaV apo twn adelfwn autou tou epikecumenou epi thn kefalhn tou elaiou tou cristou kai teteleiwmenou endusasqai ta imatia thn kefalhn ouk apokidarwsei kai ta imatia ou diarrhxei (Levítico 21, 10)

 • kurioV asqenh poihsei antidikon autou kurioV agioV mh kaucasqw o fronimoV en th fronhsei autou kai mh kaucasqw o dunatoV en th dunamei autou kai mh kaucasqw o plousioV en tw ploutw autou all' h en toutw kaucasqw o kaucwmenoV suniein kai ginwskein ton kurion kai poiein krima kai dikaiosunhn en mesw thV ghV kurioV anebh eiV ouranouV kai ebronthsen autoV krinei akra ghV kai didwsin iscun toiV basileusin hmwn kai uywsei keraV cristou autou (I Samuel 2, 10)

 • kai anasthsw emautw ierea piston oV panta ta en th kardia mou kai ta en th yuch mou poihsei kai oikodomhsw autw oikon piston kai dieleusetai enwpion cristou mou pasaV taV hmeraV (I Samuel 2, 35)

 • idou egw apokriqhte kat' emou enwpion kuriou kai enwpion cristou autou moscon tinoV eilhfa h onon tinoV eilhfa h tina katedunasteusa umwn h tina exepiesa h ek ceiroV tinoV eilhfa exilasma kai upodhma apokriqhte kat' emou kai apodwsw umin (I Samuel 12, 3)

 • kurie o qeoV mh apostreyhV to proswpon tou cristou sou mnhsqhti ta eleh dauid tou doulou sou (II Crônicas 6, 42)

 • paresthsan oi basileiV thV ghV kai oi arconteV sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou diayalma (Salmos 2, 2)

 • kurioV krataiwma tou laou autou kai uperaspisthV twn swthriwn tou cristou autou estin (Salmos 27, 8)

 • uperaspista hmwn ide o qeoV kai epibleyon epi to proswpon tou cristou sou (Salmos 83, 10)

 • ou wneidisan oi ecqroi sou kurie ou wneidisan to antallagma tou cristou sou (Salmos 88, 52)

 • eneken dauid tou doulou sou mh apostreyhV to proswpon tou cristou sou (Salmos 131, 10)

 • kai pro kairou koimhsewV aiwnoV epemarturato enanti kuriou kai cristou autou crhmata kai ewV upodhmatwn apo pashV sarkoV ouk eilhfa kai ouk enekalesen autw anqrwpoV (Eclesiástico 46, 19)

 • kai meta epta kai ebdomhkonta kai exhkonta duo apostaqhsetai crisma kai ouk estai kai basileia eqnwn fqerei thn polin kai to agion meta tou cristou kai hxei h sunteleia autou met' orghV kai ewV kairou sunteleiaV apo polemou polemhqhsetai (Daniel 9, 26)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina