Found 148 Results for: Urunk

 • Szolgái ezért így szóltak hozzá: Kell keresni urunknak és királyunknak egy fiatal leányt, aki szolgálatába áll a királynak, és gondját viseli. Ha kebleden pihen, urunk és királyunk fölmelegszik. (Királyok I. könyve 1, 2)

 • Erre Nátán így szólt Batsebához, Salamon anyjához: "Bizonyára hallottad, hogy Adonija, Haggit fia király lett anélkül, hogy urunk, Dávid tudna róla. (Királyok I. könyve 1, 11)

 • Jonatán ezt a feleletet adta Adonijának: "Igen! Urunk, Dávid király megtette Salamont királynak. (Királyok I. könyve 1, 43)

 • és így szólt: "Urunk, Izraelnek Istene, nincs hozzád hasonló isten se fönn az égben, se lenn a földön. Megtartod szövetségedet és irgalmas vagy szolgáidhoz, akik szívük mélyébõl színed elõtt járnak. (Királyok I. könyve 8, 23)

 • A város lakói így szóltak Elizeushoz: "Nézd, jó ugyan a városban lakni, mint magad is látod, urunk, de hát a víz rossz, s emiatt koraszülöttek vannak a vidéken." (Királyok II. könyve 2, 19)

 • Majd ezt az imát mondta Hiszkija az Úr elõtt: "Urunk, Izrael Istene, te, aki a kerubok fölött trónolsz és az egyetlen Isten vagy a föld országai fölött! Te teremtetted az eget és a földet. (Királyok II. könyve 19, 15)

 • De te, Uram, Istenünk, szabadíts ki minket kezébõl, hadd tudja meg a föld minden népe, hogy egyedül te vagy az Isten, Urunk!" (Királyok II. könyve 19, 19)

 • Urunk, Istenünk, amit felhalmoztunk, hogy nevednek házat építsünk, mind a te kezedbõl származik, és a te tulajdonod. (Krónikák I. könyve 29, 16)

 • Urunk és Istenünk, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, s a mi Atyánk. Õrizd meg örökre bennük ezt a lelkületet, és a szívüket irányítsd magad felé. (Krónikák I. könyve 29, 18)

 • Majd Aza segítségül hívta az Urat, az õ Istenét, és így fohászkodott: "Uram, kívüled nincs senki, aki meg tudná segíteni a sokasággal szemben az erõtlent. Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, mivel benned bíztunk és a te nevedben vonultunk ki e sokaság ellen. Urunk, te vagy a mi Istenünk, ne engedd, hogy szembeszegüljön veled az ember!" (Krónikák II. könyve 14, 10)

 • Így imádkozott: "Urunk, atyáink Istene! Te vagy az Isten a mennyben, és te vagy a népek összes királyságának uralkodója. A te kezedben olyan erõ és hatalom van, hogy annak senki sem tud ellenállni. (Krónikák II. könyve 20, 6)

 • A nép jó része ugyanis, fõleg az Efraimból, Manasszébõl, Isszachárból és Zebulunból valók, nem tisztultak meg, hogy ehessenek a pászka-bárányból. Ez nem felelt meg az elõírásnak. Azért Hiszkija értük külön imádkozott ilyenképpen: "Jóságos Urunk bocsásson meg (Krónikák II. könyve 30, 18)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina