Found 127 Results for: gori

 • Dovest æeš ih i posaditi na gori svoje baštine, na mjestu koje ti, Jahve, svojim uèini Boravištem, Svetištem, o Jahve, tvojom rukom sazidanim. (Knjiga Izlaska 15, 17)
 • "Nadalje, naredi Izraelcima da ti za svjetlo donose èistoga ulja od istupanih maslina, tako da svjetlo neprestano gori. (Knjiga Izlaska 27, 20)

 • Aron i njegovi sinovi neka ga postavljaju u Šator sastanka izvan zavjese što zaklanja Svjedoèanstvo da gori pred Jahvom od veèeri do jutra. Neka je to neopoziva naredba za izraelske naraštaje." (Knjiga Izlaska 27, 21)

 • "Naredi Aronu i njegovim sinovima: 'Ovakav je obred za žrtvu paljenicu: žrtva paljenica neka ostane na žeravi na žrtveniku svu noæ do jutra; i vatra neka neprestano gori na žrtveniku. (Levitski zakonik 6, 2)

 • Neka na žrtveniku trajno gori vatra; neka se ne gasi.'" (Levitski zakonik 6, 6)

 • Na ulazu u Šator sastanka neka nazirejac obrije svoju posveæenu glavu i, uzevši uvojke sa svoje posveæene glave, neka ih stavi na vatru što gori pred žrtvom prièesnicom. (Knjiga Brojeva 6, 18)

 • Onda umri na gori na koju se uspneš i pridruži se svojim precima kao što je i tvoj brat Aron, koji je umro na brdu Horu, bio pridružen svojima. (Ponovljeni zakon 32, 50)
 • Još im reèe: "Poðite prema gori da vas potjera ne naðe i krijte se ondje tri dana dok se progonitelji ne vrate, a onda idite svojim putem." (Jošua 2, 16)

 • Tada podiže Jošua žrtvenik Jahvi, Bogu Izraelovu, na gori Ebalu, (Jošua 8, 30)

 • I sav Izrael i njegove starješine, glavari narodni i suci, došljaci i domaæi, stanu s obje strane Kovèega prema sveæenicima i levitima koji su nosili Kovèeg saveza Jahvina - polovina prema gori Gerizimu, a polovina prema gori Ebalu - da bi se blagoslovio puk Izraelov prema obredu koji zapovjedi Mojsije. (Jošua 8, 33)

 • Kirjatajim, Sibmu i Seret Hašahar na gori iznad doline; (Jošua 13, 19)

 • S vrha te gore zavijala je meða na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali, to jest Kirjat Jearimu. (Jošua 15, 9)
“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina