Found 127 Results for: gori

 • Filistejci su zavojštili na Izraelce. Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboi. (Prva knjiga Ljetopisa 10, 1)
 • Kad su sutradan došli Filistejci da oplijene pobijene, našli su Šaula s njegovim sinovima gdje leže mrtvi na gori Gilboi. (Prva knjiga Ljetopisa 10, 8)

 • Odbroji sedamdeset tisuæa nosaèa, osamdeset tisuæa kamenolomaca u gori i tri tisuæe i šest stotina poslovoða. (Druga knjiga Ljetopisa 2, 1)

 • Salomon tada poèe graditi Dom Jahvi u Jeruzalemu, na Morijskoj gori, ondje gdje je njegov otac David imao viðenje. To je mjesto koje je pripravio David, gumno Jebusejca Ornana. (Druga knjiga Ljetopisa 3, 1)

 • Èuvši te rijeèi i proroèku besjedu proroka Odeda, Asa se ohrabri i ukloni idolske gadove iz cijele Judine i Benjaminove zemlje i iz gradova koje je bio osvojio u Efrajimovoj gori. Obnovio je i Jahvin žrtvenik koji je bio pred Jahvinim trijemom. (Druga knjiga Ljetopisa 15, 8)

 • Podigao je i gradove po Judejskoj gori, a u šumama dvorove i kule. (Druga knjiga Ljetopisa 27, 4)

 • Osim toga, uklonio je iz Jahvina Doma tuðinske bogove, onaj idolski lik i sve žrtvenike što ih bijaše posagradio na gori Jahvina Doma i u Jeruzalemu i sve ih baci izvan grada. (Druga knjiga Ljetopisa 33, 15)
 • Al' i ja znam k'o i vi misliti, ni u èemu od vas gori nisam: tko za stvari takve ne bi znao? (Knjiga o Jobu 12, 3)

 • Sve što vi znate znadem to i ja, ni u èemu od vas gori nisam. (Knjiga o Jobu 13, 2)

 • Psalam. Davidov. Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome, tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? (Psalmi 15, 1)

 • Matatija tada stade vikati gradom iza glasa: "Svaki koji gori ljubavlju za Zakon i stoji uza Savez, neka ide za mnom." (Prva knjiga o Makabejcima 2, 27)

 • Gorgija je sa svojom vojskom tu u gori. Sad se oduprite našim neprijateljima, borite se protiv njih; potom æete bez brige pokupiti plijen." (Prva knjiga o Makabejcima 4, 18)
“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina