Found 689 Results for: Jahvi

 • I jednoga dana Kajin prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova. (Knjiga Postanka 4, 3)

 • A Kajin reèe Jahvi: "Kazna je moja odviše teška da se snosi. (Knjiga Postanka 4, 13)

 • I podiže Noa žrtvenik Jahvi; uze od svih èistih životinja i od svih èistih ptica i prinese na žrtveniku žrtve paljenice. (Knjiga Postanka 8, 20)

 • Jahve se javi Abramu pa mu reèe: "Tvome æu potomstvu dati ovu zemlju." Abram tu podigne žrtvenik Jahvi koji mu se objavio. (Knjiga Postanka 12, 7)

 • Odatle prijeðe u brdoviti kraj, na istok od Betela. Svoj šator postavi izmeðu Betela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne žrtvenik Jahvi i zazva ime Jahvino. (Knjiga Postanka 12, 8)

 • Abram digne šatore i doðe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Jahvi. (Knjiga Postanka 13, 18)

 • Abram povjerova Jahvi, i on mu to uraèuna u pravednost. (Knjiga Postanka 15, 6)

 • Zar je Jahvi išta nemoguæe? Navratit æu se k tebi kad isteèe vrijeme trudnoæe: Sara æe imati sina." (Knjiga Postanka 18, 14)

 • Èovjek se onda duboko nakloni te iskaže poštovanje Jahvi (Knjiga Postanka 24, 26)

 • Duboko se naklonim i štovanje Jahvi iskažem te blagoslovim Jahvu, Boga gospodara moga, koji me vodio pravim putem da uzmem kæer brata moga gospodara njegovu sinu. (Knjiga Postanka 24, 48)

 • Kad Abrahamov sluga èu njihov pristanak, do zemlje se nakloni Jahvi. (Knjiga Postanka 24, 52)

 • Izak se obrati Jahvi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Jahve ga usliša te njegova žena Rebeka zaèe. (Knjiga Postanka 25, 21)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina