Encontrados 92 resultados para: sofian

 • kai ekalesen mwushV beselehl kai eliab kai pantaV touV econtaV thn sofian w edwken o qeoV episthmhn en th kardia kai pantaV touV ekousiwV boulomenouV prosporeuesqai proV ta erga wste suntelein auta (Êxodo 36, 2)

 • kai poihseiV kata thn sofian sou kai ou kataxeiV thn polian autou en eirhnh eiV adou (I Reis 2, 6)

 • kai edwken o basileuV ton banaiou uion iwdae ant' autou epi thn strathgian kai h basileia katwrqouto en ierousalhm kai ton sadwk ton ierea edwken o basileuV eiV ierea prwton anti abiaqar [35a] kai edwken kurioV fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai platoV kardiaV wV h ammoV h para thn qalassan [35b] kai eplhqunqh h fronhsiV salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn uiwn kai uper pantaV fronimouV aiguptou [35c] kai elaben thn qugatera faraw kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon autou kai ton oikon kuriou en prwtoiV kai to teicoV ierousalhm kukloqen en epta etesin epoihsen kai sunetelesen [35d] kai hn tw salwmwn ebdomhkonta ciliadeV aironteV arsin kai ogdohkonta ciliadeV latomwn en tw orei [35e] kai epoihsen salwmwn thn qalassan kai ta uposthrigmata kai touV louthraV touV megalouV kai touV stulouV kai thn krhnhn thV aulhV kai thn qalassan thn calkhn [35f] kai wkodomhsen thn akran kai taV epalxeiV authV kai diekoyen thn polin dauid outwV qugathr faraw anebainen ek thV polewV dauid eiV ton oikon authV on wkodomhsen auth tote wkodomhsen thn akran [35g] kai salwmwn aneferen treiV en tw eniautw olokautwseiV kai eirhnikaV epi to qusiasthrion o wkodomhsen tw kuriw kai equmia enwpion kuriou kai sunetelesen ton oikon [35h] kai outoi oi arconteV oi kaqestamenoi epi ta erga tou salwmwn treiV ciliadeV kai exakosioi epistatai tou laou twn poiountwn ta erga [35i] kai wkodomhsen thn assour kai thn magdw kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn epanw kai ta baalaq [35k] plhn meta to oikodomhsai auton ton oikon tou kuriou kai to teicoV ierousalhm kuklw meta tauta wkodomhsen taV poleiV tautaV [35l] kai en tw eti dauid zhn eneteilato tw salwmwn legwn idou meta sou semei uioV ghra uioV spermatoV tou iemini ek cebrwn [35m] outoV kathrasato me kataran odunhran en h hmera eporeuomhn eiV parembolaV [35n] kai autoV katebainen eiV apanthn moi epi ton iordanhn kai wmosa autw kata tou kuriou legwn ei qanatwqhsetai en romfaia [35o] kai nun mh aqwwshV auton oti anhr fronimoV su kai gnwsh a poihseiV autw kai kataxeiV thn polian autou en aimati eiV adou (I Reis 2, 35)

 • kai edwken kurioV fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai cuma kardiaV wV h ammoV h para thn qalassan (I Reis 5, 9)

 • kai kurioV edwken sofian tw salwmwn kaqwV elalhsen autw kai hn eirhnh ana meson ciram kai ana meson salwmwn kai dieqento diaqhkhn ana meson eautwn (I Reis 5, 26)

 • all' h dwh soi sofian kai sunesin kurioV kai katiscusai se epi israhl kai tou fulassesqai kai tou poiein ton nomon kuriou tou qeou sou (I Crônicas 22, 12)

 • nun sofian kai sunesin doV moi kai exeleusomai enwpion tou laou toutou kai eiseleusomai oti tiV krinei ton laon sou ton megan touton (II Crônicas 1, 10)

 • kai eipen o qeoV proV salwmwn anq' wn egeneto touto en th kardia sou kai ouk hthsw plouton crhmatwn oude doxan oude thn yuchn twn upenantiwn kai hmeraV pollaV ouk hthsw kai hthsaV seautw sofian kai sunesin opwV krinhV ton laon mou ef' on ebasileusa se ep' auton (II Crônicas 1, 11)

 • thn sofian kai thn sunesin didwmi soi kai plouton kai crhmata kai doxan dwsw soi wV ouk egenhqh omoioV soi en toiV basileusi toiV emprosqe sou kai meta se ouk estai outwV (II Crônicas 1, 12)

 • kai eiden basilissa saba thn sofian salwmwn kai ton oikon on wkodomhsen (II Crônicas 9, 3)

 • makarioi oi andreV makarioi oi paideV sou outoi oi paresthkoteV soi dia pantoV kai akouousin sofian sou (II Crônicas 9, 7)

 • kai deuteroV kaqieitai dareiou dia thn sofian autou kai suggenhV dareiou klhqhsetai (Esdras 3, 7)

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina