Encontrados 15 resultados para: ilasthrion

 • kai poihseiV ilasthrion epiqema crusiou kaqarou duo phcewn kai hmisouV to mhkoV kai phceoV kai hmisouV to platoV (Êxodo 25, 17)
 • esontai oi ceroubim ekteinonteV taV pterugaV epanwqen suskiazonteV taiV pteruxin autwn epi tou ilasthriou kai ta proswpa autwn eiV allhla eiV to ilasthrion esontai ta proswpa twn ceroubim (Êxodo 25, 20)

 • kai epiqhseiV to ilasthrion epi thn kibwton anwqen kai eiV thn kibwton embaleiV ta marturia a an dw soi (Êxodo 25, 21)

 • thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton thV diaqhkhV kai to ilasthrion to ep' authV kai thn diaskeuhn thV skhnhV (Êxodo 31, 7)

 • kai thn kibwton tou marturiou kai touV anaforeiV authV kai to ilasthrion authV kai to katapetasma [12a] kai ta istia thV aulhV kai touV stulouV authV kai touV liqouV thV smaragdou kai to qumiama kai to elaion tou crismatoV (Êxodo 35, 12)

 • kai epoihsen to ilasthrion epanwqen thV kibwtou ek crusiou (Êxodo 38, 5)

 • skiazonta taiV pteruxin autwn epi to ilasthrion (Êxodo 38, 8)
 • kai epiqhsei to qumiama epi to pur enanti kuriou kai kaluyei h atmiV tou qumiamatoV to ilasthrion to epi twn marturiwn kai ouk apoqaneitai (Levítico 16, 13)

 • kai lhmyetai apo tou aimatoV tou moscou kai ranei tw daktulw epi to ilasthrion kata anatolaV kata proswpon tou ilasthriou ranei eptakiV apo tou aimatoV tw daktulw (Levítico 16, 14)

 • kai sfaxei ton cimaron ton peri thV amartiaV ton peri tou laou enanti kuriou kai eisoisei apo tou aimatoV autou eswteron tou katapetasmatoV kai poihsei to aima autou on tropon epoihsen to aima tou moscou kai ranei to aima autou epi to ilasthrion kata proswpon tou ilasthriou (Levítico 16, 15)

 • ek baqouV thV archV tou koilwmatoV autou proV to ilasthrion to mega to upokatwqen phcwn duo kai to euroV phceoV kai apo tou ilasthriou tou mikrou epi to ilasthrion to mega phceiV tessareV kai euroV phcuV (Ezequiel 43, 14)

 • kai to ilasthrion phcwn deka tessarwn to mhkoV epi phceiV deka tessaraV to euroV epi tessara merh autou kai to geisoV autw kukloqen kukloumenon autw hmisu phceoV kai to kuklwma autou phcuV kukloqen kai oi klimakthreV autou bleponteV kat' anatolaV (Ezequiel 43, 17)
“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina