Encontrados 251 resultados para: Wsper

 • kai ouk eisoiseiV bdelugma eiV ton oikon sou kai esh anaqhma wsper touto prosocqismati prosocqieiV kai bdelugmati bdeluxh oti anaqhma estin (Deuteronômio 7, 26)

 • en ekeinw tw kairw eipen kurioV proV me laxeuson seautw duo plakaV liqinaV wsper taV prwtaV kai anabhqi proV me eiV to oroV kai poihseiV seautw kibwton xulinhn (Deuteronômio 10, 1)

 • estin gar h gh eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn ouc wsper h gh aiguptou estin oqen ekpeporeusqe ekeiqen otan speirwsin ton sporon kai potizwsin toiV posin wsei khpon lacaneiaV (Deuteronômio 11, 10)

 • kai leitourghsei tw onomati kuriou tou qeou autou wsper panteV oi adelfoi autou oi leuitai oi paresthkoteV ekei enanti kuriou (Deuteronômio 18, 7)

 • profhthn anasthsw autoiV ek twn adelfwn autwn wsper se kai dwsw to rhma mou en tw stomati autou kai lalhsei autoiV kaqoti an enteilwmai autw (Deuteronômio 18, 18)

 • kai prosqhsousin oi grammateiV lalhsai proV ton laon kai erousin tiV o anqrwpoV o foboumenoV kai deiloV th kardia poreuesqw kai apostrafhtw eiV thn oikian autou ina mh deilianh thn kardian tou adelfou autou wsper h autou (Deuteronômio 20, 8)

 • qeion kai ala katakekaumenon pasa h gh authV ou sparhsetai oude anatelei oude mh anabh ep' authn pan clwron wsper katestrafh sodoma kai gomorra adama kai sebwim aV katestreyen kurioV en qumw kai orgh (Deuteronômio 29, 22)

 • ouk estin wsper o qeoV tou hgaphmenou o epibainwn epi ton ouranon bohqoV sou kai o megaloprephV tou sterewmatoV (Deuteronômio 33, 26)

 • ouk antisthsetai anqrwpoV katenwpion umwn pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai wsper hmhn meta mwush outwV esomai kai meta sou kai ouk egkataleiyw se oude uperoyomai se (Josué 1, 5)

 • ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai klhronomhswsin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV kai apeleusesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn dedwken umin mwushV eiV to peran tou iordanou ap' anatolwn hliou (Josué 1, 15)

 • en ekeinh th hmera huxhsen kurioV ton ihsoun enantion pantoV tou genouV israhl kai efobounto auton wsper mwushn oson cronon ezh (Josué 4, 14)

 • kai apekteinan ap' autwn andreV gai eiV triakonta kai ex andraV kai katediwxan autouV apo thV pulhV kai sunetriyan autouV epi tou kataferouV kai eptohqh h kardia tou laou kai egeneto wsper udwr (Josué 7, 5)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina