Encontrados 251 resultados para: Wsper

 • kai hxei tinoV autou h oikia kai anaggelei tw ierei legwn wsper afh ewratai mou en th oikia (Levítico 14, 35)

 • all' estai o agroV exelhluquiaV thV afesewV agioV tw kuriw wsper h gh h afwrismenh tw ierei estai katascesiV (Levítico 27, 21)

 • mnhmosunon toiV uioiV israhl opwV an mh proselqh mhqeiV allogenhV oV ouk estin ek tou spermatoV aarwn epiqeinai qumiama enanti kuriou kai ouk estai wsper kore kai h episustasiV autou kaqa elalhsen kurioV en ceiri mwush (Números 17, 5)

 • oi ommin proteroi enekaqhnto ep' authV eqnoV mega kai polu kai iscuonteV wsper oi enakim (Deuteronômio 2, 10)

 • rafain logisqhsontai kai outoi wsper oi enakim kai oi mwabitai eponomazousin autouV ommin (Deuteronômio 2, 11)

 • eqnoV mega kai polu kai dunatwteron umwn wsper oi enakim kai apwlesen autouV kurioV pro proswpou autwn kai kateklhronomhsan kai katwkisqhsan ant' autwn ewV thV hmeraV tauthV (Deuteronômio 2, 21)

 • wsper epoihsan toiV uioiV hsau toiV katoikousin en shir on tropon exetriyan ton corraion apo proswpou autwn kai kateklhronomhsan kai katwkisqhsan ant' autwn ewV thV hmeraV tauthV (Deuteronômio 2, 22)

 • kai eipen kurioV proV me mh fobhqhV auton oti eiV taV ceiraV sou paradedwka auton kai panta ton laon autou kai pasan thn ghn autou kai poihseiV autw wsper epoihsaV shwn basilei twn amorraiwn oV katwkei en esebwn (Deuteronômio 3, 2)

 • exwleqreusamen autouV wsper epoihsamen ton shwn basilea esebwn kai exwleqreusamen pasan polin exhV kai taV gunaikaV kai ta paidia (Deuteronômio 3, 6)

 • ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai kataklhronomhsousin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV en tw peran tou iordanou kai epanastrafhsesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn edwka umin (Deuteronômio 3, 20)

 • th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai oi uioi sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi ina anapaushtai o paiV sou kai h paidiskh sou wsper kai su (Deuteronômio 5, 14)

 • kai eneteilato hmin kurioV poiein panta ta dikaiwmata tauta fobeisqai kurion ton qeon hmwn ina eu h hmin pasaV taV hmeraV ina zwmen wsper kai shmeron (Deuteronômio 6, 24)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina