Encontrados 251 resultados para: Wsper

 • wsper enupnion ekpetasqen ou mh eureqh epth de wsper fasma nukterinon (Jó 20, 8)

 • eiV kena kai mataia ekopiasen plouton ex ou ou geusetai wsper strifnoV amashtoV akatapotoV (Jó 20, 18)

 • esontai de wsper acura pro anemou h wsper koniortoV on ufeilato lailay (Jó 21, 18)

 • estai oun sou o pantokratwr bohqoV apo ecqrwn kaqaron de apodwsei se wsper argurion pepurwmenon (Jó 22, 25)

 • oiden gar hdh odon mou diekrinen de me wsper to crusion (Jó 23, 10)

 • apebhsan de wsper onoi en agrw uper emou exelqonteV thn eautwn praxin hdunqh autw artoV eiV newterouV (Jó 24, 5)

 • eit' anemnhsqh autou h amartia wsper de omiclh drosou afanhV egeneto apodoqeih de autw a epraxen suntribeih de paV adikoV isa xulw aniatw (Jó 24, 20)

 • pollouV gar ekakwsen to uywma autou emaranqh de wsper moloch en kaumati h wsper stacuV apo kalamhV automatoV apopeswn (Jó 24, 24)

 • ou mhn de alla eihsan oi ecqroi mou wsper h katastrofh twn asebwn kai oi ep' eme epanistanomenoi wsper h apwleia twn paranomwn (Jó 27, 7)

 • ean sunagagh wsper ghn argurion isa de phlw etoimash crusion (Jó 27, 16)

 • apebh de o oikoV autou wsper shteV kai wsper aracnh (Jó 27, 18)

 • sunhnthsan autw wsper udwr ai odunai nukti de ufeilato auton gnofoV (Jó 27, 20)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina