Encontrados 207 resultados para: Plhsion

 • kai eipen anqrwpoV tw plhsion deute plinqeuswmen plinqouV kai opthswmen autaV puri kai egeneto autoiV h plinqoV eiV liqon kai asfaltoV hn autoiV o phloV (Gênesis 11, 3)

 • deute kai katabanteV sugcewmen ekei autwn thn glwssan ina mh akouswsin ekastoV thn fwnhn tou plhsion (Gênesis 11, 7)

 • kai anastanteV to prwi wmosan anqrwpoV tw plhsion autou kai exapesteilen autouV isaak kai apwconto ap' autou meta swthriaV (Gênesis 26, 31)

 • exelqwn de th hmera th deutera ora duo andraV ebraiouV diaplhktizomenouV kai legei tw adikounti dia ti su tupteiV ton plhsion (Êxodo 2, 13)

 • lalhson oun krufh eiV ta wta tou laou kai aithsatw ekastoV para tou plhsion kai gunh para thV plhsion skeuh argura kai crusa kai imatismon (Êxodo 11, 2)

 • ean de oligostoi wsin oi en th oikia wste mh ikanouV einai eiV probaton sullhmyetai meq' eautou ton geitona ton plhsion autou kata ariqmon yucwn ekastoV to arkoun autw sunariqmhsetai eiV probaton (Êxodo 12, 4)

 • ou yeudomarturhseiV kata tou plhsion sou marturian yeudh (Êxodo 20, 16)

 • ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseiV thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou booV autou oute tou upozugiou autou oute pantoV kthnouV autou oute osa tw plhsion sou estin (Êxodo 20, 17)

 • ean de tiV epiqhtai tw plhsion apokteinai auton dolw kai katafugh apo tou qusiasthriou mou lhmyh auton qanatwsai (Êxodo 21, 14)

 • ean de loidorwntai duo andreV kai pataxh tiV ton plhsion liqw h pugmh kai mh apoqanh katakliqh de epi thn koithn (Êxodo 21, 18)

 • ean de keratish tinoV tauroV ton tauron tou plhsion kai teleuthsh apodwsontai ton tauron ton zwnta kai dielountai to argurion autou kai ton tauron ton teqnhkota dielountai (Êxodo 21, 35)

 • ean de tiV dw tw plhsion argurion h skeuh fulaxai kai klaph ek thV oikiaV tou anqrwpou ean eureqh o kleyaV apoteisei diploun (Êxodo 22, 6)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina