Encontrados 358 resultados para: Mwushv

 • egeneto de en taiV hmeraiV taiV pollaiV ekeinaiV megaV genomenoV mwushV exhlqen proV touV adelfouV autou touV uiouV israhl katanohsaV de ton ponon autwn ora anqrwpon aiguption tuptonta tina ebraion twn eautou adelfwn twn uiwn israhl (Êxodo 2, 11)

 • o de eipen tiV se katesthsen arconta kai dikasthn ef' hmwn mh anelein me su qeleiV on tropon aneileV ecqeV ton aiguption efobhqh de mwushV kai eipen ei outwV emfaneV gegonen to rhma touto (Êxodo 2, 14)

 • hkousen de faraw to rhma touto kai ezhtei anelein mwushn anecwrhsen de mwushV apo proswpou faraw kai wkhsen en gh madiam elqwn de eiV ghn madiam ekaqisen epi tou freatoV (Êxodo 2, 15)

 • paragenomenoi de oi poimeneV exebalon autaV anastaV de mwushV errusato autaV kai hntlhsen autaiV kai epotisen ta probata autwn (Êxodo 2, 17)

 • katwkisqh de mwushV para tw anqrwpw kai exedoto sepfwran thn qugatera autou mwush gunaika (Êxodo 2, 21)

 • en gastri de labousa h gunh eteken uion kai epwnomasen mwushV to onoma autou ghrsam legwn oti paroikoV eimi en gh allotria (Êxodo 2, 22)

 • kai mwushV hn poimainwn ta probata ioqor tou gambrou autou tou ierewV madiam kai hgagen ta probata upo thn erhmon kai hlqen eiV to oroV cwrhb (Êxodo 3, 1)

 • eipen de mwushV parelqwn oyomai to orama to mega touto ti oti ou katakaietai o batoV (Êxodo 3, 3)

 • kai eipen autw egw eimi o qeoV tou patroV sou qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb apestreyen de mwushV to proswpon autou eulabeito gar katembleyai enwpion tou qeou (Êxodo 3, 6)

 • kai eipen mwushV proV ton qeon tiV eimi oti poreusomai proV faraw basilea aiguptou kai oti exaxw touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 3, 11)

 • kai eipen mwushV proV ton qeon idou egw eleusomai proV touV uiouV israhl kai erw proV autouV o qeoV twn paterwn umwn apestalken me proV umaV erwthsousin me ti onoma autw ti erw proV autouV (Êxodo 3, 13)

 • apekriqh de mwushV kai eipen ean oun mh pisteuswsin moi mhde eisakouswsin thV fwnhV mou erousin gar oti ouk wptai soi o qeoV ti erw proV autouV (Êxodo 4, 1)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina