Encontrados 647 resultados para: Iouda

 • kai sullabousa eti eteken uion kai eipen nun eti touto exomologhsomai kuriw dia touto ekalesen to onoma autou iouda kai esth tou tiktein (Gênesis 29, 35)

 • egeneto de hr prwtotokoV iouda ponhroV enantion kuriou kai apekteinen auton o qeoV (Gênesis 38, 7)

 • eplhqunqhsan de ai hmerai kai apeqanen saua h gunh iouda kai paraklhqeiV ioudaV anebh epi touV keirontaV ta probata autou autoV kai iraV o poimhn autou o odollamithV eiV qamna (Gênesis 38, 12)

 • egeneto de meta trimhnon aphggelh tw iouda legonteV ekpeporneuken qamar h numfh sou kai idou en gastri ecei ek porneiaV eipen de ioudaV exagagete authn kai katakauqhtw (Gênesis 38, 24)

 • uioi de iouda hr kai aunan kai shlwm kai fareV kai zara apeqanen de hr kai aunan en gh canaan egenonto de uioi fareV asrwn kai iemouhl (Gênesis 46, 12)

 • iouda se ainesaisan oi adelfoi sou ai ceireV sou epi nwtou twn ecqrwn sou proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou (Gênesis 49, 8)

 • skumnoV leontoV iouda ek blastou uie mou anebhV anapeswn ekoimhqhV wV lewn kai wV skumnoV tiV egerei auton (Gênesis 49, 9)

 • ouk ekleiyei arcwn ex iouda kai hgoumenoV ek twn mhrwn autou ewV an elqh ta apokeimena autw kai autoV prosdokia eqnwn (Gênesis 49, 10)

 • idou anakeklhmai ex onomatoV ton beselehl ton tou ouriou ton wr thV fulhV iouda (Êxodo 31, 2)

 • kai eipen mwushV toiV uioiV israhl idou anakeklhken o qeoV ex onomatoV ton beselehl ton tou ouriou ton wr ek fulhV iouda (Êxodo 35, 30)

 • kai beselehl o tou ouriou ek fulhV iouda epoihsen kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 37, 20)

 • twn iouda naasswn uioV aminadab (Números 1, 7)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina