Encontrados 280 resultados para: Gunaika

 • katwkisqh de mwushV para tw anqrwpw kai exedoto sepfwran thn qugatera autou mwush gunaika (Êxodo 2, 21)

 • analabwn de mwushV thn gunaika kai ta paidia anebibasen auta epi ta upozugia kai epestreyen eiV aigupton elaben de mwushV thn rabdon thn para tou qeou en th ceiri autou (Êxodo 4, 20)

 • kai elaben ambram thn iwcabed qugatera tou adelfou tou patroV autou eautw eiV gunaika kai egennhsen autw ton te aarwn kai mwushn kai mariam thn adelfhn autwn ta de eth thV zwhV ambram ekaton triakonta duo eth (Êxodo 6, 20)

 • elaben de aarwn thn elisabeq qugatera aminadab adelfhn naasswn autw gunaika kai eteken autw ton te nadab kai abioud kai eleazar kai iqamar (Êxodo 6, 23)

 • kai eleazar o tou aarwn elaben twn qugaterwn foutihl autw gunaika kai eteken autw ton fineeV autai ai arcai patriaV leuitwn kata geneseiV autwn (Êxodo 6, 25)

 • elaben de ioqor o gambroV mwush sepfwran thn gunaika mwush meta thn afesin authV (Êxodo 18, 2)

 • ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseiV thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou booV autou oute tou upozugiou autou oute pantoV kthnouV autou oute osa tw plhsion sou estin (Êxodo 20, 17)

 • ean de o kurioV dw autw gunaika kai tekh autw uiouV h qugateraV h gunh kai ta paidia estai tw kuriw autou autoV de monoV exeleusetai (Êxodo 21, 4)

 • ean de apokriqeiV eiph o paiV hgaphka ton kurion mou kai thn gunaika kai ta paidia ouk apotrecw eleuqeroV (Êxodo 21, 5)

 • ean de macwntai duo andreV kai pataxwsin gunaika en gastri ecousan kai exelqh to paidion authV mh exeikonismenon epizhmion zhmiwqhsetai kaqoti an epibalh o anhr thV gunaikoV dwsei meta axiwmatoV (Êxodo 21, 22)

 • ean de keratish tauroV andra h gunaika kai apoqanh liqoiV liqobolhqhsetai o tauroV kai ou brwqhsetai ta krea autou o de kurioV tou taurou aqwoV estai (Êxodo 21, 28)

 • ean de o tauroV keratisthV h pro thV ecqeV kai pro thV trithV kai diamarturwntai tw kuriw autou kai mh afanish auton anelh de andra h gunaika o tauroV liqobolhqhsetai kai o kurioV autou prosapoqaneitai (Êxodo 21, 29)


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina