Encontrados 168 resultados para: Babulwnov

 • kai hgagen basileuV assuriwn ek babulwnoV ton ek counqa kai apo aia kai apo aimaq kai sepfarouain kai katwkisqhsan en polesin samareiaV anti twn uiwn israhl kai eklhronomhsan thn samareian kai katwkhsan en taiV polesin authV (II Reis 17, 24)

 • kai oi andreV babulwnoV epoihsan thn sokcwqbainiq kai oi andreV couq epoihsan thn nhrigel kai oi andreV aimaq epoihsan thn asimaq (II Reis 17, 30)

 • en tw kairw ekeinw apesteilen marwdacbaladan uioV baladan basileuV babulwnoV biblia kai manaa proV ezekian oti hkousen oti hrrwsthsen ezekiaV (II Reis 20, 12)

 • kai eishlqen hsaiaV o profhthV proV ton basilea ezekian kai eipen proV auton ti elalhsan oi andreV outoi kai poqen hkasin proV se kai eipen ezekiaV ek ghV porrwqen hkasin proV me ek babulwnoV (II Reis 20, 14)

 • kai oi uioi sou oi exeleusontai ek sou ouV gennhseiV lhmyetai kai esontai eunoucoi en tw oikw tou basilewV babulwnoV (II Reis 20, 18)

 • en taiV hmeraiV autou anebh naboucodonosor basileuV babulwnoV kai egenhqh autw iwakim douloV tria eth kai epestreyen kai hqethsen en autw (II Reis 24, 1)

 • kai ou proseqeto eti basileuV aiguptou exelqein ek thV ghV autou oti elaben basileuV babulwnoV apo tou ceimarrou aiguptou ewV tou potamou eufratou panta osa hn tou basilewV aiguptou (II Reis 24, 7)

 • en tw kairw ekeinw anebh naboucodonosor basileuV babulwnoV eiV ierousalhm kai hlqen h poliV en perioch (II Reis 24, 10)

 • kai eishlqen naboucodonosor basileuV babulwnoV eiV thn polin kai oi paideV autou epoliorkoun ep' authn (II Reis 24, 11)

 • kai exhlqen iwakim basileuV iouda epi basilea babulwnoV autoV kai oi paideV autou kai h mhthr autou kai oi arconteV autou kai oi eunoucoi autou kai elaben auton basileuV babulwnoV en etei ogdow thV basileiaV autou (II Reis 24, 12)

 • kai pantaV touV andraV thV dunamewV eptakisciliouV kai ton tektona kai ton sugkleionta ciliouV panteV dunatoi poiounteV polemon kai hgagen autouV basileuV babulwnoV metoikesian eiV babulwna (II Reis 24, 16)

 • kai ebasileusen basileuV babulwnoV ton maqqanian uion autou ant' autou kai epeqhken to onoma autou sedekia (II Reis 24, 17)


“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina