Encontrados 19 resultados para: Agcouv

 • kai edwken authn autw kai anesth dauid kai efugen en th hmera ekeinh ek proswpou saoul kai hlqen dauid proV agcouV basilea geq (I Samuel 21, 11)

 • kai eipan oi paideV agcouV proV auton ouci outoV dauid o basileuV thV ghV ouci toutw exhrcon ai coreuousai legousai epataxen saoul en ciliasin autou kai dauid en muriasin autou (I Samuel 21, 12)

 • kai eqeto dauid ta rhmata en th kardia autou kai efobhqh sfodra apo proswpou agcouV basilewV geq (I Samuel 21, 13)

 • kai eipen agcouV proV touV paidaV autou idou idete andra epilhmpton ina ti eishgagete auton proV me (I Samuel 21, 15)

 • kai anesth dauid kai oi tetrakosioi andreV met' autou kai eporeuqh proV agcouV uion ammac basilea geq (I Samuel 27, 2)

 • kai ekaqisen dauid meta agcouV en geq autoV kai oi andreV autou ekastoV kai o oikoV autou kai dauid kai amfoterai ai gunaikeV autou acinaam h iezrahlitiV kai abigaia h gunh nabal tou karmhliou (I Samuel 27, 3)

 • kai eipen dauid proV agcouV ei dh eurhken o douloV sou carin en ofqalmoiV sou dotwsan dh moi topon en mia twn polewn twn kat' agron kai kaqhsomai ekei kai ina ti kaqhtai o douloV sou en polei basileuomenh meta sou (I Samuel 27, 5)

 • kai etupte thn ghn kai ouk ezwogonei andra kai gunaika kai elambanen poimnia kai boukolia kai onouV kai kamhlouV kai imatismon kai anestreyan kai hrconto proV agcouV (I Samuel 27, 9)

 • kai eipen agcouV proV dauid epi tina epeqesqe shmeron kai eipen dauid proV agcouV kata noton thV ioudaiaV kai kata noton iesmega kai kata noton tou kenezi (I Samuel 27, 10)

 • kai episteuqh dauid en tw agcouV sfodra legwn hscuntai aiscunomenoV en tw law autou en israhl kai estai moi douloV eiV ton aiwna (I Samuel 27, 12)

 • kai egenhqh en taiV hmeraiV ekeinaiV kai sunaqroizontai allofuloi en taiV parembolaiV autwn exelqein polemein meta israhl kai eipen agcouV proV dauid ginwskwn gnwsei oti met' emou exeleusei eiV polemon su kai oi andreV sou (I Samuel 28, 1)

 • kai eipen dauid proV agcouV outw nun gnwsei a poihsei o douloV sou kai eipen agcouV proV dauid outwV arciswmatofulaka qhsomai se pasaV taV hmeraV (I Samuel 28, 2)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina