Encontrados 118 resultados para: mondják

 • Ábrahám így nevezte a helyet: "az Úr gondoskodik", ezért mondják mind a mai napig: "a hegyen, ahol az Úr gondoskodik". (Teremtés könyve 22, 14)
 • Mózes újra megjegyezte: "De ha nem hisznek nekem és nem hallgatnak rám, hanem azt mondják: Az Úr nem jelent meg neked." (Kivonulás könyve 4, 1)

 • Akkor majd hivatalnokaid mind hozzám jönnek, leborulnak elõttem és mondják: Vonuljatok ki, ti és az egész nép, amely téged követ. Akkor majd kivonulunk." Ezután nagy haraggal távozott a fáraótól. (Kivonulás könyve 11, 8)

 • Különben azt mondják majd annak az országnak a népei, ahonnan kivezettél bennünket: Az Úr nem tudta elvezetni õket a földre, amelyet ígért nekik, s gyûlöletbõl félrevezette, hogy a pusztában elpusztítsa õket! (Második Törvénykönyv 9, 28)

 • Bocsáss meg, Uram! Mit mondjak, mikor Izrael meghátrált ellenségei elõtt? (Józsue könyve 7, 8)

 • "Engedj meg, Uram! - válaszolta Gedeon. - Ha az Úr velünk van, hogyan történt ez velünk? Hol vannak azok a csodák, amelyekrõl atyáink beszélnek nekünk, amikor azt mondják: Hát nem ide vezetett minket az Úr Egyiptomból? S most elhagyott minket az Úr, és kiszolgáltatott Midiánnak..." (Bírák könyve 6, 13)

 • Akkor Izrael követeket küldött Edom királyához, hogy mondják meg neki: Engedd meg, kérlek, hogy átvonuljak földeden, Edom királya azonban nem egyezett bele. Elküldött Moáb királyához is, de õ is visszautasította, így Izrael Kádesben maradt. (Bírák könyve 11, 17)
 • Ha azonban azt mondják: Gyertek le hozzánk, akkor lemegyünk, mert az Úr kezünkbe adja õket. Ez lesz nekünk a jel." (Sámuel I. könyve 14, 10)

 • Még a ruháját is levette, és Sámuel elõtt is prófétai révületbe esett -, egész nap és egész éjjel ott fetrengett levetkõzve. Azért mondják: "Saul is a próféták közé tartozik?" (Sámuel I. könyve 19, 24)

 • Menjetek és tudakozódjatok tovább, aztán tartsátok szemmel azt a környéket, amerre jár. Azt mondják, hogy nagyon ravasz. (Sámuel I. könyve 23, 22)

 • Vessen ügyet uram és királyom a szavaimra! Ha az Úr bújtott fel ellenem, akkor szálljon felé áldozat illata. Ha azonban emberek voltak, legyenek átkozottak az Úr színe elõtt. Mert elûznek, hogy ne legyen örökrészem az Úr földjén, hiszen azt mondják: Menj innét, szolgálj más isteneknek! (Sámuel I. könyve 26, 19)

 • akkor azt mondják majd: azért, mert elhagyták az Urat, az õ Istenüket, aki kivezette atyáikat Egyiptom földjérõl, mert idegen istenekhez pártoltak, azokat imádták, nekik szolgáltak, azért hozta rájuk az Úr ezt a sok bajt." (Királyok I. könyve 9, 9)
“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina