1. dioti idou egw en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw otan epistreyw thn aicmalwsian iouda kai ierousalhm

2. kai sunaxw panta ta eqnh kai kataxw auta eiV thn koilada iwsafat kai diakriqhsomai proV autouV ekei uper tou laou mou kai thV klhronomiaV mou israhl oi diesparhsan en toiV eqnesin kai thn ghn mou katadieilanto

3. kai epi ton laon mou ebalon klhrouV kai edwkan ta paidaria pornaiV kai ta korasia epwloun anti oinou kai epinon

4. kai ti kai umeiV emoi turoV kai sidwn kai pasa galilaia allofulwn mh antapodoma umeiV antapodidote moi h mnhsikakeite umeiV ep' emoi oxewV kai tacewV antapodwsw to antapodoma umwn eiV kefalaV umwn

5. anq' wn to argurion mou kai to crusion mou elabete kai ta epilekta mou kai ta kala eishnegkate eiV touV naouV umwn

6. kai touV uiouV iouda kai touV uiouV ierousalhm apedosqe toiV uioiV twn ellhnwn opwV exwshte autouV ek twn oriwn autwn

7. idou egw exegeirw autouV ek tou topou ou apedosqe autouV ekei kai antapodwsw to antapodoma umwn eiV kefalaV umwn

8. kai apodwsomai touV uiouV umwn kai taV qugateraV umwn eiV ceiraV uiwn iouda kai apodwsontai autouV eiV aicmalwsian eiV eqnoV makran apecon oti kurioV elalhsen

9. khruxate tauta en toiV eqnesin agiasate polemon exegeirate touV machtaV prosagagete kai anabainete panteV andreV polemistai

10. sugkoyate ta arotra umwn eiV romfaiaV kai ta drepana umwn eiV seiromastaV o adunatoV legetw oti iscuw egw

11. sunaqroizesqe kai eisporeuesqe panta ta eqnh kukloqen kai sunacqhte ekei o prauV estw machthV

12. exegeiresqwsan kai anabainetwsan panta ta eqnh eiV thn koilada iwsafat dioti ekei kaqiw tou diakrinai panta ta eqnh kukloqen

13. exaposteilate drepana oti paresthken trughtoV eisporeuesqe pateite dioti plhrhV h lhnoV uperekceitai ta upolhnia oti peplhquntai ta kaka autwn

14. hcoi exhchsan en th koiladi thV dikhV oti egguV hmera kuriou en th koiladi thV dikhV

15. o hlioV kai h selhnh suskotasousin kai oi astereV dusousin feggoV autwn

16. o de kurioV ek siwn anakekraxetai kai ex ierousalhm dwsei fwnhn autou kai seisqhsetai o ouranoV kai h gh o de kurioV feisetai tou laou autou kai eniscusei kurioV touV uiouV israhl

17. kai epignwsesqe dioti egw kurioV o qeoV umwn o kataskhnwn en siwn en orei agiw mou kai estai ierousalhm poliV agia kai allogeneiV ou dieleusontai di' authV ouketi

18. kai estai en th hmera ekeinh apostalaxei ta orh glukasmon kai oi bounoi ruhsontai gala kai pasai ai afeseiV iouda ruhsontai udata kai phgh ex oikou kuriou exeleusetai kai potiei ton ceimarroun twn scoinwn

19. aiguptoV eiV afanismon estai kai h idoumaia eiV pedion afanismou estai ex adikiwn uiwn iouda anq' wn execean aima dikaion en th gh autwn

20. h de ioudaia eiV ton aiwna katoikhqhsetai kai ierousalhm eiV geneaV genewn

21. kai ekdikhsw to aima autwn kai ou mh aqwwsw kai kurioV kataskhnwsei en siwn .

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina