17. kai iwnaqan kai acimaaV eisthkeisan en th phgh rwghl kai eporeuqh h paidiskh kai anhggeilen autoiV kai autoi poreuontai kai anaggellousin tw basilei dauid oti ouk edunanto ofqhnai tou eiselqein eiV thn polin

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina