1. teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tiV amarth paraklhton ecomen proV ton patera ihsoun criston dikaion

2. kai autoV ilasmoV estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou

3. kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taV entolaV autou thrwmen

4. o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin

5. oV d an thrh autou ton logon alhqwV en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen

6. o legwn en autw menein ofeilei kaqwV ekeinoV periepathsen kai autoV outwV peripatein

7. adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap archV h entolh h palaia estin o logoV on hkousate ap archV

8. palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqeV en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwV to alhqinon hdh fainei

9. o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewV arti

10. o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin

11. o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touV ofqalmouV autou

12. grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou

13. grafw umin patereV oti egnwkate ton ap archV grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera

14. egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron

15. mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw

16. oti pan to en tw kosmw h epiqumia thV sarkoV kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroV all ek tou kosmou estin

17. kai o kosmoV paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eiV ton aiwna

18. paidia escath wra estin kai kaqwV hkousate oti o anticristoV ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin

19. ex hmwn exhlqon all ouk hsan ex hmwn ei gar hsan ex hmwn memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin panteV ex hmwn

20. kai umeiV crisma ecete apo tou agiou kai oidate panta

21. ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoV ek thV alhqeiaV ouk estin

22. tiV estin o yeusthV ei mh o arnoumenoV oti ihsouV ouk estin o cristoV outoV estin o anticristoV o arnoumenoV ton patera kai ton uion

23. paV o arnoumenoV ton uion oude ton patera ecei

24. umeiV oun o hkousate ap archV en umin menetw ean en umin meinh o ap archV hkousate kai umeiV en tw uiw kai en tw patri meneite

25. kai auth estin h epaggelia hn autoV ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion

26. tauta egraya umin peri twn planwntwn umaV

27. kai umeiV to crisma o elabete ap autou en umin menei kai ou creian ecete ina tiV didaskh umaV all wV to auto crisma didaskei umaV peri pantwn kai alhqeV estin kai ouk estin yeudoV kai kaqwV edidaxen umaV meneite en autw

28. kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwqh ecwmen parrhsian kai mh aiscunqwmen ap autou en th parousia autou

29. ean eidhte oti dikaioV estin ginwskete oti paV o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina