26. καὶ οὐκ ἠθελήσατε ἀναβῆναι καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν
“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina