14. καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε καλὸν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησας ποιῆσαι
“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina