Znaleziono 249 Wyniki dla: Isusa

 • reèe mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali što imam - to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazareæanina hodaj!" (Djela apostolska 3, 6)

 • Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad veæ bijaše odluèio pustiti ga. (Djela apostolska 3, 13)

 • pa od Gospodina doðu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa." (Djela apostolska 3, 20)

 • Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazareæanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! (Djela apostolska 4, 10)

 • RotÄe se, uistinu, u ovome gradu na svetog Slugu tvoga Isusa, kog pomaza, rotÄe se Herod i Poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim (Djela apostolska 4, 27)

 • Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i èudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa." (Djela apostolska 4, 30)

 • Apostoli pak velikom silom davahu svjedoèanstvo o uskrsnuæu Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. (Djela apostolska 4, 33)

 • Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. (Djela apostolska 5, 30)

 • I svaki su dan u Hramu i po kuæama neprestance uèili i navješæivali Krista, Isusa. (Djela apostolska 5, 42)

 • Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu (Djela apostolska 7, 55)

 • Ali kad povjerovaše Filipu koji navješæivaše evanðelje o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista, krštavahu se - muževi i žene. (Djela apostolska 8, 12)

 • Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. (Djela apostolska 8, 16)


“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina